Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
[§ 29.] Dc Iiaiucil lier 28 letters, iii de volgorde waarin
ze in § 1 zijn opgegeven, zijn in Volapük als volgt:
1) aa, ee, ie, oo, oe; èè, eu, uu;
2) bee, pee; doe, tee; wee, fee;
hee, jee, eliee, oee, kee;
lee, ree, mee, nee;
zee, sjee, dzjee, ksee, tsee.
[§ 30.| En de namen dor tien liulpletters van Volapiik's
tweede alpluibet (Zie nommer 2 van ^ 4), zijn:
ao (als een klank uit te spreken);
ta (het letterteeken bedoeld in § 14);
la. Dezen naam draagt de L of 1, voorzien van een haakje aan
den kop, welk bijzonder letterteeken gebezigd moet worden
om don (niets naar 1-klank gelijkenden) klank der Pransehe
l %n.oidlU af te beelden (b.v.: in de woorden fi/fe, deui/, enz.).
ra. Zoo heet in ons tweede alpliabot de dubbele r (Ell of rr),
waarvan Volapük zich bedienen moet, om de rr der Span-
jaarden af te beelden.
ma. Zoo heet hot letterteeken in ) n i • i j. i •
rt I welke belden te bezigen zijn
na. Zoo heet het letterteeken n )
om den neusklank van de m en n dor Fransehen af to
beelden.
TjO. (spreek uit: nga); dezen naam draagt het letterteeken tj,
besproken in § 21.
sa. De naam eener lange esse (f), om alle aan Volapük vreemde
woorden af te beelden, die den scherpen s-klank moe-
ten behouden.
zja. Dezen naam heeft de in Volapük als hulpletter gebruikt
wordende j (dus zonder punt er boven, zelfs als kapitale
letter), om den klank „zj" aan te duiden, zooals we dien
hooren in ons basterdwoord „zjeu".
tsja is de naam van de c met een haakje aan den kop, be-
doeld in § 22.
[§ 31.] Om Volapük in waarheid eene taal voor het geheele
menschdom te doen worden is het dringend noodig, dat alle
volken, zonder uitzondering, zich ten strengste houden aan
eenei'lci uitspraak en s e h r ij f w ij z e. In eene te hou-
den algemeene vergadering van Volapük-beoefenende taalgeleerden
en taalbeoefenaars uit alle landen, zullen jaarlijks alle punten,