Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 411 _
Die sal uu weor besoignccren Sijn ambacht constelijck,,
Ueu coopman rijck Sal uu wcer prospereeren.
Die schepen op zee al ghelijck Sullen iu peys laveercn.
Den landtman sal Nu weor den acker bouwen,
Met vredc breet eu wijt, Siju beesten al
Opt velt en stal behouwen, Daer meê doen sijn profijt,
Met groot jolijt Siju vruchten weer vergaren.
Die hy door d' oorloch worde quijt. Dat sal hy nu bewaren.
Ghy, borghcry, Comt nu oock wt beswaren.
Verlost van smcrt cn pijn, Ghy, schippers vry.
Suit nu laveercn, varcu , Wacrt u ghclieft te sijn.
Olie, suyeker, w^n. Vijghen, rosijn ons bringhen.
Met aller vremde bierc tiju, Om vrolijken te singhen.
Ghy vocrmans meê. Met u peerdeu eu waghen.
Nu wilt vry rijden voort. Door dorp en steê.
Men sal u niet meer plaghen. Noch vraghen naer paspoort,
Slringhen noch eoort Niet meer ontstucken snijden,
Ghy suit ghelaen in vrede voort Met kar en waghen rijden.
Ghy boden al Suit nu weer brieven draghen
Overal, breet en wijt, Het volck sal trcckcn,
Tc schepc, waghen, Naer haer vrienden verblijt,
Die in langhen tijt Malcanderen nict cu spraken,
Sullen nu al, subijt, Vricntschap en vreuchde maken.
Mculens noch huysen Salmen niet meer branden,
Ghelijck men heeft ghedaen; Alsulcken abuysen
Moet nu al wt ons lauden. Met d' oorloch, wech gaen,
Maer uu voortaen, Meulcnaers, maelt met vreden,
Maelt vry met alle winden saen, In dorpen ende steden.
Sijt ooek verblijdt, Ghyvisschcrs cn zcc-licden,
Vangt nn harinek en vis, AVant nu groot profijt
Daerdoor u sal gheschieden, Iu cortcn (ijt ghewis;
Dien tijt nu is Comende iu decs landen,
Looft en danckt Godt den liccre fris, Al met ghcvouwen
handen.
Den cdcldom Haer sullen oock verblijden ,
In peys cn vreden eêl, Opmaken wederom
Huyscu aeu allen sijden, Speeliiof en schoon prieel,
Mcnicli slot, casteel Salmen opmaken schoone,
Comcu daer, sondcr crakcel, Met vreden weer op woonem