Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
« 3(>2 -
Des Manendaeghs nae drie Coningi, tis wel bekent.
Doen meenden hy nae zijnen sin Te winnen O.
Drie stormen ginek hy lustigh wagen, tIs wel bekent.
Ons volck hebbense afgheslaghen, Al uyt'O.
Dit stormen duerden haest drie ureu Met groot torment.
Ons volck sloegeuse sonder trevu'en Weer uyt O.
Sy meenden in de stadt te blijven Seer excellent.
Men sach die Specken ter zeewaert drijven Al van O.
Ons volck haer op die ouw' stadt lieten Seer excellent,
Met grof geschut onder haer schieten ^ Al uyt O.
Wy moeten haer noch leeren krijgen Seer excellent,
Die Specken sachmen ter zeewaert vliegen Al voor O.
Ontrent bij vijf-en-twintigh hondert 3 Of daer ontrent,
Sijn gebleven, sy waren verwondert. Al voor O.
Daer ziju gebleven twee Gouverneuren Seer wel bekent.
Met vier Cornellen, die moesten treuren Al voor O.
Die van Sluys, die is om 'tleven, tIs wel bekent.
Die van Antwerpen is ghebleven, Bidt voor O.
Cruyt en loot dat wy haer sehoncken Seer excellent,
Daer sijn ses hondert Specken verdroncken Al by O.
Ons volck, die betaelde se al garen Seer excellent,
Die aen den Coninek ten aclileren waren. Al voor O.
Nu hebben ons Heeren en vrome Staten, Dat is bekent,
Yeel bootsghesellen eu soldaten Gesonden t' O.
Daer sal nu alle vierendeel jaren, Seer excellent,
Altijt verversing van volck invaren. Al iu O.
My dunckt waer hy daervan met eeren Wt dat ellendt,
Hy soude niet lichtelijck komen wcere Al voor O.
Hy riep soo deerlijck om hulp aen Lieven: O standaert van
Gent!
1 ,, De Spanjaatden waren reeds bijna een half jaar voor Oostende
geweest, «onder nog een enkel buitenwerk te hebben kunnen bemachti-
gen; en de Aartshertog besloot eindelijk lol eenen algemeeucn storm tegen
al de buitenweiken, welk« bepaald werd tegen den 7 Jan. 1602,"
Bosscha.
2 ,, Het geschut uit de vesting deed , door een wfll aangebragt schroot'
t'unr eene zoo moorddadige werking, dat dit vooibeeld het lot^enoerade
Icartet- of btikkendoozen-vuur eene algemeenc en regelmatige aanwending
in de gcschutkunst heeft doen vinden/' Dez.
3 ,,Het verlies des tijands bediocg meer dan 2000 doodeng uiaar het
fetal der gelwestten vooial was teer aanzienlijk." Dez.