Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35i —
Gaf de soldateu moet, Segglieude, dat sy souwea
Haer kloeck quyteu iut velt. Want 'tkoste lijf en goet;
En sprack op staende voet: Siet hier de plaets om vechten,
De zee hebdy aldaer i, Strijt kmdren als lantskncchtcn,
Ick wil u zijn een vaer.
tVolck is moedich en rustich Tot den vyant ghetreên,
Die hem deed deyseu wat, Graef Lod'wijcx cdjchslien lustich
Hem op d' oude plaets deen Wederom keeren rat
Graef Ernst volck stont plat De nieu Geusen^ niet en weken j
Neemt moet! Mons. Veer riep 5; Gent ® quam ter zijd' gestreken,
Wiens ruyt'rij niet en sliep.
Zijn Excellentie vrome 7 Stelden 't casquet opt hooft.
En sprack: mannen 'tis tijt, Dat men gheen doot moet schromen
Godt almachtich ghelooft Zal ons helpen met vlijt
Elck troup viel aen den strijt; En hebbense soo geslaghen
Den vyandt in de vlucht, Die hem van dees neerlaghe
Grootelijcks vint beducht.
Daer en op ander plaetsen Schier thienduysent man bleef
1 Maurits bad, als bekend is, om alle gelegenheid tot de vlucht al
te snijden, de schepen doen verwijderen.
2 ,, Het was half vier in den achtermiddag, toen graaf Lodewijti
Gunlher van Nas&au, (Lt.-Gen. der kavaltry) die aan de spits zijnei
ruilers , zich op de regfervleugel achter de duinen bevond, de gelegen-
heid schoon zag, om , ofschoon daartoe geen bevel hebbende, eene charge
te doen op zeven eskadrons vijandelijke ruiterij. De aanval was nadruk,
kelijk en werd met een schiltereriden uitslag bekroond. De Nederl. rui-
terij sloeg door de Spaansche heen, joeg haar op de vlucht, en , regtsai
zwenkende, vervolgde zij de vlugtenden tot onder de poorten van Nieuw-
poort , van waar zij op hare plaats terug kwam." Bosscha.
3 Graaf Ernst was bij den slag uiet tegenwoordig , maar 's nachts mei
eenig kiLjgsvulk uitgezoud'en om den vijand, die men vernam dat in aaU'
tocht was, den overgang over de brug bij Leffingein tc beletten; bij k wan:
daarvoor te laat, en kon niets doen dan zicli eude zijnen opofferen , on
den vijand op te houden. Meer dan 800 der zijnen bleven op de slacht-
plaats , hij zelf ledde met moeite zijn leven in een nabijzijnd fort.
4 Een afzonderlijk regiment, gevormd uil de bezetting van het for
Sint Andries, die in de dienst der Staten was overgegaan.
5 Fran^is Vere, die met Lod. Gunlher de vooriioede uitmaakte.
6 Walraven Bai-on van Gent.
7 Maurit.?, in de nederlaag zijner ruiterg zich de zegepraal eiend(
ontglippen , .stelt in persoon zich aan de spits vau 2 kornetten paarden
en rukt daarmede tusschen de vlugtenden en hunne vervolgers in , me
hPt pistool in de hand zich gereed toonende hun het huofd te bieden
Zij, onthutst, laten af en houden stand." Bosscha,
8 Wcl getal der gesneuvelden is onzeker , maar 10,000 zeker over
dreveu.