Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 337 —
Ell door schucringe van malcanderen tc doen schcyden P
Haest werdt hy bedrogen, die lichtelijck gaet geloven noch.
Dc Staten hadden reden te sorgen voor misleyden,
Door den bcdriechlijcken pays siet men stricken iiytbreyden,
d'Ünvoorsiclitige vogels te krijgen in 't gespannen net.
Siet op don lan, hoe gcveinst dat hy hem ginck bereyden,
Namen in te nemen; wat hilp Pacificatie, of wet?
Ist niet, door den geveynsden pays, al weer in roeren gcset
Met de Spangjaerts rovery, die 't lant sochten te beswaren?
Nu dVlmogende Godt heeft vcel van haer aenslagcn belet.
Door de Heeren Staten, die daer soecken 'tgemeen welvaren;
tis een rechtvaerdige saecke, 's lants vrylieyt to bewaren,
Sulcx dc vrome regeerders altoos haer advijsen is,
Leest Antonio Perez i, sal u wonder verelaren;
A''oor een beveynsde pays, ecn rcclite krijgh te prijsen is.
Geen sterker wapen, dan datmen een tyran mistrouwen gaet.
Al maect hy geveynst pays, scer hacst hy 't hem berouwen
laet,
De ketters machmen geen geloof houden, wat baet dan sweren?
tConincrijc van Granaden, dat nu in swaer benouwen staet,
Is door een geveynsde pays gecomen tot vernecren;
Siet, doen de prins van Parma van pays liet tractecrèn.
Quam de spaensche vloot, om t* overvallen'tgautsche lant;
Ernestus desgelijck scheen den pays te begceren,
Graef Maurits omtebrcugen was genomen voor de haut 2;
De cardinael Albertus, lieflijck'ontfangen iu Bra^jaant,
Een ygelijck, die meende dat hy om pays was gecomen,
Maer met beveynsde list toont hy nu ziju verstant.
Onder sulcken decxsel -heeft hy Galis ingenomen.
Siet voor u, ghy verwesen landen, weert u als de vromen
Tegens de wrede Spaengjaerts, tyranuich haer bewijsen is,
Krijgen sy eens weer d' overhant, ygelijck mach wel schro-
men; —
Voor een beveynsde paeys, een rechte krijgh te prijsen is.
1 Filips' schrijver en handlanger, dien hij later in verbolgenheid
verstiet en wreedelijk vervolgde; verg. over hem Mignets Ant. Peres et
Philippe II. 2e ed. 1846.
2 Zie echter ben. bl. 345 aant. 2.
IL 22