Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 25i —
Dc hcretijckcü hct)bcii landt gheabandonneert.
Men weet 'er niet te spreken van eenighe Geusen;
Die roomsche kercke ghelijck te vooren floreert,
En dc catholijcke en grijpt men niet meer by haren neusen.
Het landt es ghepurgiert van alle malheureusen ,
Noyt en heeft Ylaenderen in meerder ruste gheseten ;
tEs alsoo waer als den bont de byle heeft gheëten.
Prince. Dat gheen tyrant en es, blijct in de warachticheit j
Gheestelick en weerlick prijst hem met goeder bedachtichcitj
Hy es zonder fallacie.
Gheen bloet en souct hy, maer vul aider sachtichcit
Schuwende twisten, uproer cude tweedrachticheit,
Ende alle murmurât ie.
Zoo haest als hem ghepresenteert was 'scouyncx grafie,
Hy hceft se gheacccpteert zeer ootmoedelick ;
Hy en slaet nict naer eenighe dominatie.
tEs hem ghenouch, dat'tiandt magh wesen voorspoedclick
Die hem blamceren, zy doen zeer onvroedciick.
AVat hy doet, het es al om een beter ghedaen ;
Zijn goetherticheit blijct zeer overvloedelick;
Want zonder hem liet landt hadde gheheel verloren gheghaen.
Zeer sterckelick heeft hy jeghen de Guesen ghestaen,
tEs een vroom vorst, veel leghers heeft hy opghesmeteu; —
tEs alsoo waer als den houdt de byle heeft gheëten.
Bocrendruk*
m
[Een schimpdicht tegen de wreede vervolgingen waaraan
in den vlaamschen oorlog de boeren plachten bloot te staan,
en welks harde woorden men niet onverdiend kan noemen,
wanneer men in de geschriften en aanteekenhigeu van den
tijd de jammeren nagaat, over het ongelukkige land door zijne
eigene vrienden gebracht]
Courage, capiteynen, met u cloucke lieutenanten,
Venders, sergeanten, adelen ende corporalen ,
Lambersadcn, fouriers ende saudartsche quanten,
Iv^u isser eunncrs winuynghe eude profijt te haleu ;