Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 253 —
Gheensins en wilt hy beletten de sacrificie,
't Es Hembyzcns ende Dathenus ydel ver/ieren;
Al moeten zy daeromme uten lande verlogieren,
't Es wel besteet, zy sijn ten rechte uitgestreken.
Meendy dat hy zau willen iu eeuigher manieren
Dc Pacificatie ende zijuen eedt breken?
Neen hy in trauwen, zulcx én heeft noyt niet gheblckcn,
lïy en es niet reprochierlick naer alle decreten; —
't És alzoo waer als den liout dc byle heeft ghecten.
Dat men hem wilt wyten dat hy met subtylichede
Allommc wilde inbrynghcu lleligions-vrcde;
't En zijn niet dan actretten.
Hy wasser toe ghedwonghen midts dat H ghemcente dede,
Het was hem wel leedt dat ghebcurde in cenighc stede;
Maer hy cn coust niet beletten;
Heeft hy niet ghestelt eatholijck in alle wetten!
"Wie can hem fcrespcn in alle zijn affairen ?
Niet gheerne en soudhy sijn conscientie besmetten,
Oft t' onrechte yemandts goet begheeren.
Wat noot eyst toch dat hy de schapen zoude scheeren?
Hy heeft goets ghenough behuut aen zijn abdesse.
Gheensins cn wilt hy den conynek zijn domeinen wecren,
Maer hout hem te doene alle bystant en adresse
Om dlant tc brynghen uut dese zware presse.
My dynckt dat hy hem in alles wel heeft ghequeten;
tEs alzoo waer als den bont de byle heeft ghecten.
Wie heeft den goeden tijt in 't landt broght voor groot cn
Dan desen ghenadighcn prince alleen? (clceu
Hy en doet cracht noch ghewelt,
tEs al even goeden coop, dat ter meret eompt ghemcenc.
Die 't niet en ghelooft hevet herte van steene;
Meu laet elek onghequelt.
Alle excysen, nieuwe impositiën zijn afghestelt.
En d'aude privilegiën worden gheobserveert;
Hans Van Cuelen i en Roeyeken Gheyaert 2 heeft meu om
deen ghelt;
Zusterkens cn broOrkens laet men onghemolesteert,
1 eu 2 Rynscbe en roode wijn.