Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 225 —
O God, hemelsche Vader,
lieschermt ons allegaer.
Voor don Jan den verrader,
tis comen int openbaer;
Verleent ons mee pays ende vree.
Int salich nieuwe jaer.
IL
Ghelijckerwijs vol rouwen Sat 'tvolck van Israël,
In d'Babyloensch landouwen. Deur tyrannic fel; —
Zoo hebben wy gheseten, In 't soete Nederlant,
Vol lydcn onghemeten. Door Spaingsche jock en bant.
Maar God heeft ons ghesonden, Van Nassouwen, een helt^
Welk heeft den bant ontbonden. Die ons dus heeft ghequelt.
Daernaer is 't lot ghevallen. Op u, ]\Iatthias goet.
Die voortaen suit, voor allen Ons qualen, geven boet.
Gy suit te vreden stellen Onsen lantsheer ontpayt,
Ende de leughen vellen. Die van ons is gh&sayt.
Zoodat wy aan Matthias Hopen, dat hy sal fijn.
Hecht als eenen Messias, Onsen verlosser sijn.
Dus sijt ons wel ghecomcn. Eel bloet van Oostenrijck!
Stelt u altijt tot vromen. En vordert ons ghelijck.
Opdat u wordt ghcgeveu Des conincks lof en faem.
Van Hongheren verheven, Daer ghy afvoert den naem.
Al sijt ghy jonck van jaren, Weest daerom niet beswaert,
Pompeius was ervaren. Ai was hy onghebaert.
De Geei-telijkcii uit Maastricht.
Heruit, Papouw! Een spel op je mouw.
Een bril op je neus, Maestricht is Geus.
[Eene vergeefsche samenspanning, ni het voorjaar van 15 78,
om Maastricht in Don Jans handen tc spelen, gaf aanleiding,
dat de geestelijklieid die daarm had deelgenomen ter stad
werd uitgezet. De geheugenis daarvan bleef bewaard in het
bovenstaande rijmpjen. Dc stad boette er ecn jaar later
vreesselijk voor.l
IL 15