Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 37 —
logen du bij Kassel gelegerde Vlamingcrs. Nadat beide legers
verscheiden dagen tegenover elkander hadden gelegen, cn
dat der laatstcn, door de naar Doornik cn Ilijsel gezonden ben-
den, zeer geminderd was, lieten dezen zich eindelijk, den
23 Aug., ten drie ure 's namiddags, na lang weifelen tot
een j)lotselingen aanval verlokken, waarin zij aanvankelijk
zegevierden; reeds vlood dc koninklijke lijfwacht, en El-
lips was op het punt zyncn vijanden in handen te vallen.
Toen trokken Ilobert van Kassei en Willem van Holland
cn Henegouwen2 den koning te hulp, en stuitten dc over-
winnende benden; de vluchtelingen kregen tijd zich tehcr-
eencn, en de kans keerde. Zannekijn, die de Vlaming-
en aanvoerde, viel; hoewel geheel ingesloten wisten zich
dezen ten laatsten toch nog een weg tc slaan naar hun
leger cn weken daarheen; maar Kassei werd ingenomen
cn geheel verwoest. Daarop gaven zich Veurnc, Bergen
(St. Wynox-) cn Nieuwpoort over; drie dagen na den
slag trok de koning tegen Yperen, dat weldra zwichtte.
Dc Bruggelingen, die bij Doornik lagen, trokken naar
Dixmuidcn en lieten den graaf om genade vragen; en
daarop gaven zij zich op genade cn ongenade aan den ko-
ning over. Een half jaar later. Marien Lichtmis 1329, kwam
Zegher Jansen, die naar Zeeland gevlucht was, met onge-
veer 300 anderen naar Oostende terug, dat hij onder\Anerp
en toen naar Aardenburg trok; hier echter werd hij bij Sint
Pietersklooster door den bailju van Brugge, met zijn zoon
en twintig anderen, gevangen, waar zij wreed gemarteld en
geradbraakt werden: ,, ende hiermede cesseerde de com-
mocie ende de beroerte van den commune, dcwclcke mue-
terye ende beroerte geduert hadde bet dan vj jaer lanc."
(Kron. van VI. L 200).]
2 ,, Als grave Willem dut vernam, geboot hy baestcliken s ijii bannie-
ren tc ontwinden , endo die trompetten Ic l)lasen , rnde dat verwoede
volc te stride te gemoeten." (Klerk van de lage landen).