Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 104 --
Hier warea dc Staten niet in bezwaert.
Dat hy brack al haer wetten.
Het landt heeft hy gheperturbeert,
Welvaert en nccringh daer wtghekecrt.
Zijn kist ghinck hy vol schrapen i,
Veel maeehden eu vroukens ghcviolcert,
Na dc wijs der roomscher papen i.
Hy heeft gheseyt dat hy lüer quam,
Van 's Conineks weghen het lant innam ,
Valsehelijck heeft hy *t gheloglien ,
sPaus beudel was hy, met moede gram,
sConiucks landen bedroghen.
Hollant, Zeelant was wel ghemoet,
Coren de prins haer Stadt-houder goet,
' Voor 't vaderlant te strijden
In Godts naem, teghen 't spaensch ghebroet,
Dit moest den tyran lijden.
Nu hy Hollandt niet winnen can,
Zcclandt cost hem menighen man.
Voor Haerlem zijn zy doorsteken.
Nu moet hy loopen dees tyran,
Die zijn leet niet eau wreken.
Hy is verloopen, gheeft niemant ghelt
Is dit ghedaen als een vroom helt
Van den coninck ghccomen?
Ick denck wel neen, 't is anders gestelt,
Hy dient den Paus van Roomen.
Eenen paep hebben sy weer ghehaelt
Opdat sal blijcken onghefaclt.
Dat sy zijn papen-knechten,
Daer al dc werelt op heeft ghesmaelt.
Die voor haer swaghers vechten,
1 Beide hescbuldigingcn mogen Alva persoonlijk niet gelden.
2 De dichter doelt blij1<haar op de eerste vrije vergadering der Staten
van Holland den 15en Julij 1572 in Dordt gehouden, vvaarbij de prins
als wettig stadhouder des konings, gelijk hg het voor zijn vertrek ge-
'sveest was, erkend werd.
3 Verg. boven bl. 94. De schuld lag echter minder bij hem, dan
in de uitputting der geldmiddelen.
4 Meu ziet boe ook hier, even als 1. bl: 376, de koning gespaard
-wordt j verg. ook d« volg. bladz, aant. 2.
5 Requcïens, zie boven bl. 90.