Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 539 —
fVtl. Ick lioope (lat die saecke sal worden verset,
Daer sal ick altemct naer gaen poogen,
Ick wil ray by den Overste vouglien.
Dat by, naer zijn vernaoghen, wilt brieven passcerenj
Inhoudende omme van pays te tracteercui
Die elek sal begeeren, sonder wanhoopcn.
Want door 't swaer oorloghe ist lant wtghesoopcn.
Dus sal elck roepen naer sulcken aeeoort.
G. Wt Babel en quam noyt yet goets voort,
Daeromme dientet verstoort, met al ziju nesten ;
De burgers stonden liever dach endc nacht aen de vesten,
Ende wilden totten lesten tvyandelick stormen wachten.
Dan pays tc maken met suleke gheslacht eu.
Die ons eerst niet cn wilden achten voor vyanden,
Öcgghende haer te bringhen souder wapen totschandeu,
Maer met moorden cn branden gaen wijse verdommen,
Eick giuek hem als cen Hercules bcrommen,
Maer Hydra is ghecommcn, laetse hem bestoockcn.
Wil. Nochtans wy moetent eens besoecken,
Ick wil vercloecken, om mijn confraters te believen,
En versoecken aen den prince met vriendclieke brieven i,
Dat elck tot synen gherieven int ghemack leeft.
G. 't Is waer, nu den pols een crack heeft,
En of ghy brieven iut pack schrceft, wie sout ghelooven 2 ?
Veel heefter met u gaen beproeven.
Die int bedroeven door u zijn gheraect,
Hoe vaste pays dat men met u maect,
Terstont gy haect om die tc brcecken,
Alst in Vranckrijck tot veel reyscn is gheblceckeu ;
Binnen Rotterdam u trcecken oock moesten, blijcken,.
Tot Haerlem waren oock schoone practijeken,
Och ! wat hebdy al rijcken doen vcrstooren !
Diese noemen sou, men behoefde een dag toe te hooren,
tWaer moeyte verlooren sulcken arbeyt ghedaen !
1 ,,Komcro m'acsct it trois ou quatre fois dos lettres plaines de cour-
toisies et honnêles olTiei," Oranje «an zijn broeders, Nov. 1373 ; Archi-
ves, iv. 28.
2 „C'est toulefoi.«! seulement pour vous endormir et cependant à
meilleur ioisir &e fortiiicr et prévaloir de vous et de nous." (Aid.)