Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3U —
Antra leo subit, res lilia sparsa relegit,
Quisquc Insulas adiit, rugiit leo, viucula fregit.
Ad regcni redüt regemque pacare miiiatur,
lifix pacein sitiit; iit pax, leo laude beatur.
[In de eerste lielft van 13Ü4: had Wijt een voor hem en de
zijnen ongelukkigen zeestrijd in Zeeland gevooi-d, cn Filips
van die voor hein blijde tijding gebruik gemaakt, om, aan
het hoofd van het sterke leger, waarmee hij zich ia het be-
gin vanJuly, na den aÜoop vau den wapenstilstand (na zijn
vorige afreis gesloten en later tot 24: Juny vernieuwd) aan
de vlaamsche grenzen vertoonde, het vlaainsclic leger bij
Mons-en-Puelle, tusschen Douai cn Ilijsel, aan Ie tasten;
de Vlamingen bleven echter aanvankelijk overwinnaars,
maar daar zij zich aan 't plundcreu overgaven, had de fransche
ruiterij gelegenheid in dien tijd zicli te verzamelen, zich op
de plunderaars te werpen, cn hen geheel in verwarring te
brengen. Eilips echter, die, daarop Ilijsel bcliggeade, wel-
dra een nieuw vlaamseh leger voor zich zag, bood den Vla-
mingen een bestand aan, waartoe van weerszijden 4 gevol-
magtigden benoemd werden, en de hertog van Brabant ter
gunste van Vlaanderen bemiddelde; ten gevolge daarvar
kwam Ilobert (van Bethune), in December 1305, in hel
vaderlijk bewind en in zijn land terug.]
Au-. 1301.
Des vrydäechs voer Pabndach lücr voren,
Soe wart in Duvelant verloren.
Van Utrecht gevanghen biscop Ghy,
Gort daerna wart hy qmjt ende vry.
[In Maart 1304 Avas Wijt van Kamen weder naar Zeelani
getrokken, waarmede zijn vader, de d'Avennes niet erken
nende, hem beleend had; hier vond hij steun bij de onte
vredene edelen (Borselen en Reuesse), hij won er den SO^te
der maand den slag op Duiveland tegen de Henegouwer
cn Hollanders onder bischop Wijt van Uti'echt cn Willei