Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -40 —
1573.
KapUehi Worst.
[„ Daar was binnen Vlissingen een vroom, kloek burger
en schipper, Ewout Pietersz. Worst genoemt; deze, alzoo ■
liij te Antwer]jen zeer bekend was, inzonderheid met een
treflijken koopman. Gilles Hooftman genoemt, heeft, door
middel van zijne ondcrregtinge, volk, voorraad van bus-
kruid , gereedschap, wapenen , en derg. nooddruft gekregen
cn gehaeld.......... De Vlissingers door dezen Worst
goeden voorraad en correspondentie binnen Antwerpen ge-
kregen hebbende, hebben hem niet alleen kapitein, maar
zelfs admiraal over allo hunne schepen gemaakt, wegens
zijne kloekmoedigheid en ervarenheid; hij was van aanzien
een zeer gering, doch opregt en eenvoudig man, die groot
gezag en aanzien bg de zijnen en het scheepsvolk had, en-
kel zijn deugd, gelijk hij in korten tijd zijnen vijanden,
de Spanjaarden, ook toonde, die hem als een Duivel vrees-
den en ontzagen." Van Mcteren, Ned. Ilist. II. bl. 30.
„ Sanchio Davila, goüverneur van den kasteele van Ant-
werpen .......is met öG schepen, omtrent den 19 of 20
Eebr. 1573 na Zeeland toegevaren, maer zij werden van dc
Zeelanders soo onthaelt, dat meestendeel dc kleine sche-
pen daer bleven......... Den laetstcn Febr. heeft S.
Dav. meer schepen toegerust hebbende de sake nog een-
mael willen wagen, om die van Middelburg te victualiören
eu is met een N. 0. wind tusschen Borseleu cn het acrdcu
bohverck van Walcheren gekomen, alwaer des Conhix endo
Prinsen schepen dapperlijk tegen de andere schoten. Een
vau 's Coninx schepen, genoemt den Eliphant, werd vcch-
tenderhant van de Vlissingers ingenomen, die dood sloegen
al datter op was, en een ander schip, genaemd het land van
Beloften, zeilde togen 't aerden bolwerck, (en v/erd door)
Joris de Moor (den vice-admiriuil) vermeestert; noch vier
andere schepen des Coninx geraekten op een plate, ge-
naemt het Nafgat, aen den grond, en werden alle vier vau