Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 4 —
de stadt van den Briel ingenomen, op den eersten daeb
van April des jaars 72. Dc grave voorsz. liet eerst zijn
soldaten de Zuydtpoorte in brandt steken, en de borgers
hebben haer verborgen gehouden, een yegelyck in haer
huizen, ende acn de Noordpoort klommen de soldaten
over de mueren, ende alsoo hebben sy de stad ingenomen
en voorts so hebben sy de beelden ende altaren in den
tempel omgestooten ende nedergcworpen." {Cronyc, hisLder
NederL oorlogen, iroublen, ende oproeren enz. van Adam
Henr. Petri 1579)].
I.
Wie wil hooren een nieuw ghesanck? —
Wat nieuws sal ick aenheven,
Hoe dat dc Geusen namen haren ghanck,
Wt Enghelandt, niet t'haeren danck,'
En hadden, in haer bevauck,
Haren admirael verheven.
Dat was den hooehloffelijcke heer.
Van Lume ghehieten *,
Met hem dat hij hadde noch meer,
Torloa2, vernamet veer;
Nae dc Hollanders haer voeehden seer,
Zy dapper daer nae stieten.
Het gheschicde op eenen Palmendach^,
sMorghens ontrent acht uren.
Dat sy acnvielen, met groot ghcwach.
Die vloot ^ al sonder vcrdrach,
tGheschut, als ecu donderslach.
Men aen beydc zijden mocht hooren.
Daer quam wt Spaengiën, met de vloot.
Een Buys, daer sy nae loerden;
Die zy, met soo menighen schoot,
Innamen, met harden stoot,
1 Admiraal was eigenlijk de heer Tan Lumbres, Guislain de Fien-
nes, 10 Aug. 1570 door den prins daartoe aangesteld, en Lumey (WiHein,
graaf van der Mark) slechts itjn onderbevelhebber. Zie v. Groningen,
Gesch. der Watergeuzen bl. 57 en 91.
2 Willem van BIois-Treslong.
3 Palmzondag 30 3Iaart. 4 Een spaansche koopvaardijvloot.