Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
leger te veld van ongeveer G0,000 voetkneehten^i, waar-
mede zij eene gelukkige stelling wisten in te nemen, terwijl
zij daarenboven, op den moerassigen en waterrijken grónd,
tegenover de fransehe ruiters, geheel het voordeel van ter-
rein hadden. De eerzucht der fransche edelen, die niet
dulden wilde, dat de onadelijke schutters den roem van den
dag zouden hebben, deed hen het geringe voordeel dat deze
aanvankelijk tegenover de Vlamingen behaalden, geheel
nutteloos maken, cn was de aanvang hunner ellende. Bij
honderden zonken zij in het water weg, de anderen bleven on-
der de met ijzer beslagen knodzen (goedendags) 2 der Vla-
mingen. De uitslag was, dat 75 prinsen, hertogen, graven,
en baronnen (waaronder beide Robert van Atrecht en Ja-
kob van Chatillon), 1000 ridders, en meer dan 300 edele
schildknapen sneefden, terwijl het geheele verlies van het
fransche leger 20,000 man beliep. De Vlamingen hadden
slechts een honderdtal dooden, maar tallooze gekwetsten.
Het volgende oud-engelsche gedicht bezingt dezelfde ge-
beurtenis.]
Lustneth, Lordinges, bothe jonge ant olde.
Of the iVcynssche men, that were so proude ant bolde.
Hou the Elemmyshe men bothen hem ant solde,
Upon a WednesdUy.
Betere hem were at home in huere lande,
Then for the seche (?) Elemysshe by the see-strande
Wharc thourh mani Érenshe wyf wryngeth hire hande,
And singeth: weylaway.
ThI Kyng of Trance made statiiz newe,
Tn the land of Elanders among false ant trcwe,
That the commnn of Bruges ful sore can arewe,
Ant seiden amonges hem:
1 Ook Wijt van Namen en Willem van GuUk ("zijn neef, aartsbisschop
van Reulens zouden voor den strijd hunne paarden weg om met de an-
deren te «tiijden; zij lieten verder niets na om den moed, den ernst en
den ijver hunner strijders aan te vuren? Pieler dc Coninck en Jan Brey-
del , de beide Brugsche volkshelden, ontvingen den ridderkus voor het
iu slagorde gestelde leger? hot werd op straffe des doods verboden om
gevangenen of buit te maken , en allen werden met de kerkelijke plech-
tigheden tot den dood voorbereid.
2 Agrans batons pesant ferrex,
A un long fer agu devant,
Vont ceux dc France reccYant.