Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
i— VIII —
Verzameling nog wcl eene verdere aanbeveling noodig, dan
die van, uit haren aard zelf, die overlevering in haar spre-
kendst beeld, met haar Icvendigstcn indi-uk weer te geven?
Dc uilkomst moge ons iu onze meciiing bevestigen.
leiden Ontzet, 1852. V.
Onder het afdrukken dezes komt ons, in het November-
nommer der Vaderl. Letteroefeningen, eene aankondiging van
den eersten Bundel onder het oog; de geachte steller, die
met recht den historischen aard der verzameling erkent,
welke den dichtvruchten aller partijen een gelijken toegang
verleenen moet, wordt, uit gemoedelijke vrees voor ver-
nieuwde partijschap, dier juiste stelling echter weder on-
trouw , wanneer hij, zoowel in den Spaansehen tijd als de
volgende eeuwen, gemeden wcnscht wat van de hevigheid
dier vroegere geschillen blijken doet. Daar zijne beden-
kingen misschien door maerderen gedeeld worden, leggen
wij hier met een enkel woord onze, met zijn eigen beter
weten strokende, meening bloot. Wij zouden namelijk, se-
dert dc nieuwe vestiging en herstelling van den Staat in de
huidige eeuw, al die vroegere Kerk- on Staats-geschillen,
door ieder onzer medeburgers als geheel verouderd wensohen
beschouwd te zien, waar boven hun eigen beter inzicht
hen verheft, en die zij dus, wel met levendige belangstel-
ling, maar zonder de minste bitterheid of harstocht tevens,
kunnen gadeslaan en voor zijn oogen zich zien uiten. Wat
bepaaldelijk den inhoud van dezen tM'eeden cn de tweede helft