Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIIIENDELIJKE LÜZER!
Getrouw aan dc belofte, u bij de uitgave van deu eersten
bundel dezer Zangen gedaan, stellen wij u thans den tweeden
ter hand. Met liaar loopt de eerste hoofd-afdeeling onzer ge-
schiedenis af, die de eerste wording, afscheiding, en ontwik-
keling dezer nederduitsche landen, hunne daarop gevolgde
splitsing, met de eerste grondlegging van ons huidige Nedei--
land, omvat. Met het Bestand eindt de veertigjarige worstel-
strijd op leven en dood tegen het machtige Spanje, die zoo
roemrijk gevoerd en zoo zegenrijk besloten werd. AVel werd
ook na die twaalfjarige tusschenpoos de krijg tegen Spanje
hervat, maar deze droeg van toen af een geheel ander
karakter. De vrijheid, het onafhankelijk bestaan, het zelf-
standige leven was verkregen, Nederland was daar, en het
gold thans slechts de vraag zijuer verdere ontwikkeling op
eigen hand. — Wij sluiten daarom voorloopig ook hier onze