Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Ui
De ruyters hielen t' waghen-pat,
De Waelen hebben inghehadt
Een slot, daer sy wt sehoten.
tVerloren hoopken sachmen staen,
Ontrcndt de galch daer teghen;
De dubbcl-Solders westwaert aen,
Waren hoogher gheleghen;
De duytsche schutten langhs het moer,
Eick meest met een nieuw lanck spaensch roer ,
Vanden vyandt gliekreghen ^
Den graeff van Arenbcreh seer heet -,
Saclimen viytich aenrijden ,
l^Ict thien vaendelen Öpaengjaerden wrect;
Zy dansten end benijden.
Dat de vijff vaendlen wt Vrieslandt,
Met hen teghen ccn eleyn vyandt,
Als nu souden gaen strijden
Met voeten, sprack ctk, sullen wy,
Dit volck wel haest wedh stoppen,
Duym-ysers , ketenen daerby ,
Hadden s^ reet, met stroppen;
Haer leuse was: hangh op, slaet doot;
Maer buyten 'tbosch, nu stacnde bloot,
Soo klauden veel liaer koppen.
Arcn])ereh heeft sich eerst verthoont,
Zijn achtiender te pacrde,
1 ,, Achter zich hadden iij een groot bosch eu vóór zicli ecn mod-
deiig terrein, daar de grond vol gaten is met slik en moer. Aan hunno
linkerband TVas eene hoogte , en in de vlakte tussclien het bosch, de
hoogte , en het slijk stonden twee bataljons - een kleiner en grooler -
met liunne haakscliutters, Hunne ruiterij stond ter rechtenijde der ba-
taljons vóór zich hebbende den weg waarlangs ons volk kwam- Op dc
hoogte was eene vrij groote, losse afdeeling haakschutters , en aan het
einde van het moeras , op een geweer.schot afstand, -was de rechte weg,
die naar de abdij liep, en waarlangs ons voik trok; aan den weg zelf
sluot zich een boschjen, dat niet verder dan de top van de hoogte
ging." — Meudo^a, p. 48). 0
2 Die hitte hield echter op, toen hij de gunstige stelling der vijanden
zag, en hij wilde toeu eerst de komst van Megcn afwachten (die reeds , tot op
ecn paar uren afstauds slechts, genaderd was), maar zijne spaansche sol-
daten hoorden niet naar zijne redencu en begonnen denartnval; zie Mcn-
do^a t. pl. - ,, Üat die grave van Arenberg niet gern an die vyant had
geweest voer die ancompste van de graeff van Mogen , dan als die graelf
van Arcnberg doer die Spinjaerts angerempelt is.** (ATieli.s van Amstel).
3 Arenberg had zijne eigene 5 vendelen Nederduilschers, en tien
vendelen Spanjuarts onder Rracamonle,