Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 188 —
bleef", ia dea Haag verbrand. Haar standvastigheid in
haar gezuiverd geloof, en haar manmoedigheid in het ster-
ven is, door den dichter van bovenstaand eenvoudig en ge-
trouw verhaal, aandoenlijk en treffend te bock gesteld.]
1528.
1>e Gelderschen in IJtreelit*
[Bisschop Hendrik van Beyeren, in 1524- tot denutreeht-
schen zetel geroepen, kreeg alras met de burgers van Utrecht
twist omtrent het geld, dat strekken moest om Karei van Gel-
der het Oversticht te doen ruimen. In den zomer van 1525 ,
met ruiters van Wijk bij Duurstede gekomen, werd hem door
de partij van adel cn raad de toegang door de Tolsteeg-poort
ontzegd, terwijl men terstond daarop Kareis ruiters binnen
riep. Utrecht bleef toen in geldersche handen tot het jaar 1528,
toen het door Willem Turk op onzer vrouwen vanding
avond — d. L den dag vdor Mar. Visit. (2 July) — bij verras-
sing voor den bisschop weer werd ingenomen, die er den
derden dag daarop, door de Weertpoort, weer binnen trok, en
zijne weerkomst met het onthalzen en verdrinken van ver-
schillende „goede luiden" onder zijne tegenstrevers vierde.
De gedachtenis dier geldersche dagen is ons in twee zang-
en bewaard geworden, die zich minder door dichterlijke
dan wel kroniek-verdiensten ouderscheiden. Van toen af
werd het Sticht wereldlijk met Holland en Brabant vcr-
ccnigd, en de staxl Utrecht door het nieuwgebouwde kas-
teel van Vreeburg tegen later verzet der ingezetenen ge-
wapend. Het gehccle tijdvak wordt uitvoerig behandeld
in Lamb. Hortensius' Secessionum, civ. Ultr. libri VII., ach-
ter welker onbruikbare hollandsehe vertaling de volgende
beide paskwillen van dien tijd gevoegd zijn. Ter verkla-
ring verg. men, behalve zijn werk, Mees* Verhand, ovei
Lamb. Hort. als geschiedschrijver, bl. 82—9G en 1G7 volgg..
en Henrica van Erps gelijktijdige Aanteekeningen in Matth,
Aiiakcta I.]