Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
, — 170 —
hadde eyghen lant ende gnets ghenoeeh, ende sin woe-
ninghe was toe Keniswert. Ende daerom dat hy sin guet
nyet mochte bewonen, ende oéc daerom, dat sin keerck
was ghebrant van die van Eraenker mit die Bergoense, —
dat Wolde hy wreken aen die gheen, die dat hadden ghe-
daen , also veel als hy eonste ende • vermochte. Daerom
quam hy toe Sueeek, eude orlochden myt dye Gheb-esseu,
ende deede vele vrome stucken, alsoe dat hy Overste-
Hoeftman was ghemaect van alle sin schypsluden; al ho
vrome daden dat hy dede, noehtant soe was hy naderhant
myt sommighe Ghelresse rcgenlen al oneens, als sonder-
lingh mytten Canseler eude Bavenhey; dat was die Onder-
Statholder; ende dat daerom: want grote Pyer was recht-
unt, ende hy en was gheen jjlomstrycker; want hy sach
dat die Ghelresse nyet deden als sy die Eryesen onthieten
hadden; ende soe laghen hyer toe Öneeck sommighe heer-
schappen, die oeek fyengheu ende schatten den arm bus-
man, elck in hoer deelen; ende sy maecten spraeck op
om affterstallinghe scattinghc; ende hier was Pier seer te-
ghen, ende mochte dat nyet wel verdraghen; daerom soe
seyde die Canseler eens tot grote Pier, dat hy was een
verraeder; ende Pier seide weder totten den Canseler, dat
hy dat loech, als een Drenske paep, als hy was; ende
Bavenhey die grymde oeck op Pier, alsoe dat grote Pier
eens tot Ravenhey sprack en seide: „Du Bavenhey! wolstu
my wat doen, soe doet dat eerlick als een vroem man,
ende nyet als een schelm; lüermede wil ik dy moeten,
ende wees op zijn mes." Dit heeft my grote Piers broeder
selver gheseit, dat Pier deese worden mytten Canseler ende
mit Bavenhey selver heeft ghehadt. Hier uut mach men
bekennen dat sy hem nyet lieff en hadden; mer sy en
dorsten hem nyet aen. Noch soe wil ic een punt bescri-
ven, dat ick selver van sin eyghen mont hebbe ghehoej't,
daer men uut mach bekennen sin redelicheit. Het ghe-
viel op een tijt, datter een frouken qiiam uut Hollant te
Sloten, myt rogghe; ende sy wolde daermede te Sneeck,
te vercopen. Eerkelens, die Bentemeister, ende groote
Pier, waren der tijt te Sloten; ende Erkelens liet dat wijf
aenholdcn, ende wolde den rog op slaen; ende hy seyde,