Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
A A N T E E K E N IN G E N.
(*) Dc vijf aldus aaiigcduide stukkcu kwamen ons ie laat
ter hand, om ze nog in dezen bundel op te nemen ; wij
geven ze dus later na.
(f) Uit ^loncs JJehersicht d. niederl. Volkditleratur alt. Zeit,
S. 238 fF., blijkt, dat er nog een vier- of vijf-tal liederen,
op Karei van Gelder en zijn tijd bel rekkelijk, in het bezit
zijn van den Hoogl. Serrure te Gent; wij wendden eehter
herhaaldelyk vergeefsehe pogingen aan, die ter uitgave
machtig te worden.
(§) Van het Geuzen-liedboek stonden ons vier verschil-
lende uitgaven ten dienst: 1. van 1588 (kon. boekerij in
den Haag): Een nieu Geusen Lieden-Boecxken, enz. nu nieu-
lick vermeerdert ende verbetert. 2. zonder jaartal, naar het
schijnt van omstreeks 1603 (aldaar): Geuse Liet-boeck enz.
niitsfiaders sommighe refereynen ende liedekens, in desen druck
Jiierby gevoeght; met schoone figuren nae 't leven verciert;
alsmede oock het tweede Beel dit jaer eerst in druck uytge-
geven, t'Amsterdam by Broer Jansz. 3. van 1620 en 1622
(Boekerij der Leidsche H. School): Eerste en tweede Deel
vau 't Nieu Geusen Liet-Boeck, enz. wt alle oude Geuse
Lietboecken byeen versamelt. Verrijd niet schoone otide Re-
fereinen ende Liedekens, ie voren nmjt in eenighe Lietboecken
ghedruckt, enz. t' Amsterdam by Gerrit van Brenghel inde
wen-elt vol dniks. (Het volledigste der vier; er ontbreken
echter twee of drie der achter 3. gevoegde refereinen, en
twee liedekeus uit) 4. van 1683 (Maatsch. van Ned. Letterk.):
Het Geuse Liedboek enz. mitsqaders het tweede en derde deel;
van nieuws overzien enz. Noyt voor desen soo gedruckt.
Tot Utreelit, gednickt by Jurriaen van Poolsum.
Beter ware dit Lied wellicht op 1570 gebracht, en
eerst bladz. 384 geplaatst, daar het op het daar vermelde
Pardon (van Alva) l)elrekkelijk schijnt.
Leiden, 4 Juny 1852. V.