Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
O."
spanneiiheid van liet denkvermogeïi , eonen bijzonderen
invloed op het. zenuwgestel, waarvan ik de verzwakking
sedert eenige jaren duidelijk bespeur. Daarom is eene
verandering van omstandigheden en betrekkingen, voor
eenen korten tijd, of liever van voorwerjjen der attentie,
eene veranderde rigting van den geest eene behoefte voor
mij, en is zulks te meer op dit oogenblik daar ik
naauwelijks hersteld ben vati eene vrij ernstige ziekte,
die mij zeer verzwakt heeft. Tk verheug mij dan ook
over deze reis, en verwacht er veel goeds van voor de
herstelling mijner gezondheid; mogt ik dezelve doen in
gezelschap van mijne lieve vrouw en van mijnen bemin-
den vader, de or\tspanning, die zij mij verschafien zal,
zoude dan tevens eene ware uitspanning voor mij zijn.
Evenwel heb ik nog eene bijzondere reden om mij over
deze reize te verheugen, omdat het vooruitzigt mij toe-
lacht van die plaatsen weer te zien, welke ik gedurende
mijne academie-jaren rn bij het einde mijner studiën
bezoeken mogt, en die menschen weer te zien, aan wier
onderwijs en gesprekken ik de voornaamste ontwikkeling
mijner denkbeelden ie danken heb.
Ik doe deze reis met mijnen jeugdigen vriend i>. J. v. e.,
met wien ik reeds twee reisjes, die zich tot ons vader-
land bepaalden, gedaan heb. Hartelijk wensch ik, dat
deze nuttige en doelmatige wijze van den vacantie-tijd
door te brengen, die zedelijke ontwikkeling bij hem be-
vordere, welke onschuldige vermaken \erre doet stellen
boven lage en onredelijke tijd\erspillingen, die sommi-
gen \oor amusementen wille}i doen doorgaan.
Gisteren avond (10 Julij) werd ik te Eisenach ge-
troffen door de treurige tijding van het overlijden van
mijnen hooggeachten niemeijeu, met wien ik nu twaalf