Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
»Ziet hier, kinderen," zei de meester, »wanneer ik deze lijn
in een zeker getal gelijke deelen verdeel, bijv. in zes deelen, —
waar is mijn krijtje gebleven?"
»In den inktpot, meester," antwoordde de leerling, die den
bewusten inktkoker voor zich had.
Ran-plan-plan, ran-plan-plan! klonk het eensklaps buiten,
't Was wel degelijk een tamboer, die de trom sloeg, flinkr^veg,
in korte maat, zooals alleen een voUeerd trom virtuoos die slaan kan.
Xu was er geen houden meer aan. De schooldeur vloog open,
en de lieve jeugd, geheel hare toekomst vergetende en de brui
van de zesdeelige krijtlijn gevende, stormde hals over kop naar
buiten, gevolgd door den meester, bij wien de nieuwsgierigheid
nu sterker was dan de zucht tot orde.
Jawel, daar ratelde het koperen instrument door de straat,
dat de ruiten ervan trilden. De kleine tamboer sloeg, dat het
een lust was en wiegelde zijn hoofd op de maat heen en weer.
Een troep soldaten, het glinsterend geweer over den schouder,
den zwaren ransel op den rug, de kleeren wit en 't gelaat
zwart van stof, volgde in gesloten massa den kleinen rumoer-
maker; een officier met de oranjesjerp om de heup en de sabel
in de hand marcheerde op zij. — 't Was een verrukkelijk gezicht
voor Boschdars oud en jong.
De trom zweeg. »Halt!'" klonk het kommando van den officier.
»Front!" — En de troep stond, op eene lijn geschaard, midden
op de straat. Op een volgend kommando dreunde de grond
onder den stoot der geweerkolven, en een oogenblik later duwden
de soldaten hunne knellende ransels in de hoogte, lichtten hunne
schako's van 't bezweete hoofd en hingen met beide handen op
den tromp van het geweer. Geheel Boschdal was nu op de been.
De burgemeester, omstuwd van zijn Raad, stond op het bordes
van het genieentehuis, blijkbaar met het voornemen om, evenals
de Romeinsche Senaat, zich desnoods door de invallende bar-
baren te laten afmaken. De diender fluisterde eenige geheim-
zinnige woorden met het hoofd der gemeente en daalde toen
de trappen van het raadhuis af.
Tusschen dit gewichtige personage en den officier werden
kort daarop onderhandelingen aangeknoopt, die ten gevolge