Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
INKWARTIERING.
Boschdiil lag daar zoo stil en landelijk, uit de hoogte gezien,
dat men zich niet kon verbeelden, dat de bewoners ooit eenig
ander geluid vernamen dan het suizen van den wind en het
kleppen himner klok. Verbeeld u nu, dat te midden dier kalmte
eensklaps een ratelend tromgeroffel zich doet hooren! En dit
was inderdaad het ongewone geluid, dat op zekeren ochtend
plotseling Boschdal uit zijne liefelijke rust wakker schudde.
D(! burgemeester en de aclitbare raad, ter raadzale vergaderd,
rezen als 6én man overeind. De notaris en zijn klerk keken elk-
aar strak aan, met open mond en verbaasde oogen. De dominé,
die op eene ladder bij zijn wingerd stond, viel bijkans van
boven neer. De meester, die bij het bord stond, stak in ver-
warring de natte spons in zijn zak en het krijt in een inkt-
koker. De schooljongens en meisjes zochten onder de bank naar
humie klompjes en maakten zich gereed tot den aftocht: schui-
felend en stommelend als eene kudde schapen, die de hand
des herdei-s aan de klink der kooideur hoort. De kleermaker
sprong van zijne tafel in zijne muilen. De schoenlapper wierp
zijn drievoet om en zijne leest weg. De melkmeid liet hare
karn stil staan. De eenige »diender", aan wiens alziend oog de
veiligheid van Boschdal was toevertrouwd en die op dit oogen-
blik, in 't volle besef zijner grootheid, op de trap van het
raadhuis zijn beheerschenden blik over de leege, zonnige sti-aat
liet weiden, vergat zijn plicht en zijne waardigheid en liep met
den hoed op 't hoofd de raadzaal binnen.
't Was maar een korte roffel geweest, en toen keerde alles
tot de vorige stilte terug, llen keek elkander aan in den
Gemeenteraad: de diender pakte zich weer haastig weg; de
dominé klom eene sport hooger op zijne ladder; de schoolmeester
zocht naar zijne spons en het stukje krijt; de kleermaker beklom
zijne tafel, en de schoenlapper raapte zijn drievoet op; de melk-
meid plompte weer in de karn; maar de jongens en meisjes in
de school hielden hunne klompjes aan de voeten en spitsten
de ooren.