Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
»Ik ben blijde, dat nwe vrouw niet te huis was," zei ik.
»Hm!" zei Janssen.
»Het is zoo onpleizierig een gek figuur te maken voor zijne
vrouw," zei ik.
»Ik heb geen gek figuiu- gemaakt," hernam Janssen, »'t "Was
alles de schuld van dien dommen kneclit! Om zoo een rondtrek-
kenden kwakzalver voor een baron aan te zien!"
»'t Spijt me maar, dat hij u zijne meening over uwe stallen
niet medegedeeld heeft," antwoordde ik.
Janssen zei niets, maar hij keerde zich om en schelde. »Jan,"
bromde luj, »neem de Madera weg, — en — en als Mevrouw
te huis komt, behoeft ge niet te zeggen, dat er iemand geweest is!"
Wij gingen weder zwijgend aan ons werk, maar deze gebeur-
tenis heeft mijn eersten ilag bij Janssen bedorven. Toen zijne
vrouw en dochter te huis kwamen, zat Janssen onophoudelijk
in angst, dat ik hem verklappen zou, en daar dit hem uit zijn
humeur bracht, deed hij den geheelen dag niets dan knorren.
Ik was d\is liartelijk blijde, toen de lange, kille avond teneinde
liep en ik mij naar mijne kamer begeven kon.
M. P. Lindo.
(Afdrukken van indrukken, door den Ouden Heer Smitn en zijn vriend
Mulder. Arnhem, D. A. Thie)ne.)
DE WATERPEST.
't Is nauwelijks twintig jaar geleden, dat dit gewas bij ons
te lande nog onbekend was. Eenige jaren vroeger werd het in
Schotland gezien, alwaar het, met hout voor den aanleg van
spoorwegen, uit Canada, waar het thuis behoort, ingevoerd
was. Het bleek echter, dat het daar een ander vaderland gevon-
den had; want in weinige jaren had het zicli derwijze verme-
nigvuldigd , dat men heel wat zou hebben willen geven om
't maar weer kwijt te raken.
Maar tot die dingen, welke men onmogelijk noemt, behoort