Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
weest, en zoo wandelden wij achter haar over het veld, totdat
wij aan een heel aardig zomerhuis kwamen, dat tusschen hooge
kokosboomen gelegen was. Hier stond weer een kerel op schild-
wacht, die ons met haar doorliet. Zij stootte eene zijdeur open,
en Avij zagen een man aan tafel zitten met een sitsen, gebloem-
den, japonschen rok aan zijn lijf, druk bezig met schrijven. —
»Hier zijn de twee Hollanders, Papa!" zeide het Juffertje. De
vreemde Heer keek op: het was warentig de rooverkapitein. —
»Hoe heet je ?" vroeg hij, terwijl hij mij strak aankeek.
»Härmen Pulver," zei ik, »"Wat duivel, spreekt UEd. ook al
Duitsch?" ')
»Gij komt hier om te antwoorden, en niet om vragen te doen,"
zeide hij met eene barsche stem, terwijl hij de wenkbrauwen
samentrok. »Hoe oud zijt gij?"
»Vijf en veertig jaar," zei ik weer, terwijl ik mijn kop krabde.
»Hoe kwaamt gij op dat Spaansche schip verzeild?" vroeg
hij alweer.
»Wel," zei ik, »dat Avil ik Avei ereis" vertellen" — en zoo
zei ik liem de gansche Avaarheid, van stukje tot beetje. Hij
luisterde heel aandachtig toe en vroeg mij vervolgens, hoelang
ik ter zee gCA^iren had, of ik AroiiAv en kinderen te huis had
en zoo al meer. Toen draaide liij zich naar Sandertje, die ook
zijn naam en zijne jaren op moest biechten. »Sander Gerritsz!" zei
liij toen, »gij zult a'ooreerst in mijn dienst blijven, tot zoolang
ik eene andere bestemming voor u vinde. Amelia! breng dien
knaap naar achteren en zeg aan Diego, dat hij hem een stel
kloederen bezorge en in zijn werk onderichte,"
Hij dit gedeelte van Pulver's verhaal kon ik'^) niet nalaten verwon-
derd op te zien. »Amelia," lierhaaldeik, »lieettc zijne dochter Amelia?"
»Wel ja, Amelia!" hernam Pulver, »een mooie naam voorde
dochter van een rooverkapitein. Nu, dat is tot daar aan toe.
Het meisje Avas in allen gevalle een lief en vriendelijk ding:
zij Avipte de kamer uit en Sander volgde haar, niet recht zeker,
') Duitsch^ een der vroegoi'i^ narneii onzer taal.
2) Ferdinand Iluyck, een der toelioorders, zoowel als Heiiriëtte en
Susanna. die later voorkomen.