Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
een chambercloak van eenigszins verschoten groengele gingang ')
■omgeeft zijne leden; hij is bij de tafel gezeten, en terwijl hij
de eene hand op een vierkant kistje gedrukt houdt, wenkt hij
Jozef met de andere hem te naderen.
Jozef nadert. •
»Knaap, ziet gij dit kistje?" \Taagt Dadel op diepen toon.
»Jawel," bevestigt de jongen.
»En ziet gij, wat hetzelve bevat?" herneemt de man in de chamber-
cloak , terwijl hij den knaap het geopende kistje onder de oogen houdt.
»Wel zeker: kaartjes," is Jozefs antwoord.
»Juist," herneemt Dadel, »en weet gij ook, welk eene waarde
elk dezer kaartjes vertegenwoordigt? Gij weet dat niet, ik be-
vroed zulks; welnu, een gulden of negen en negentig centen,
hetwelk hetzelfde beteekent, en terwijl dit »pampieren" geld
door geen sterveling ter wereld dan alleen door mij zeiven mag
worden daargesteld en zulks telken ure des daags door mij ver-
richt kan worden, zoo beseft gij, dat mijn vermogen slechts ge-
heel afhankelijk van den wil is, om dit »pampieren" geld al
dan niet te willen vervaardigen of hetzelve in betaling te geven."
»Benne dat zooveel als entree-kaartjes?" vraagt Jozef, terwijl
hij met wijd opengespalkte oogen in het kistje tuurt.
»Juist, Jonkman," is Dadel's antwoord, »dat zijn de eerste
rangen; wij hebben trouwens ook kaarten van mindere waarde.
Zie hier," vervolgt hij, terwijl hij Jozef een zestal kaartjes toe-
reikt, »wij betalen gewoonlijk meer dan wij schuldig zijn; uw
meester ontvangt hier het »zaldo" van zes gulden, en dewijl
gij een eerlijk borstje zijt, die verstand en doorzicht schijnt te
bezitten, schenk ik u nog bovendien dit kaartje, waarmede gij
het groot, gereguleerd avondspel van heden in onze schouwburg-
tent kunt komen bezichtigen!"
Jozef blijft den vrijgevigen geldmaker met wijdgeopenden mond
•eenige oogenblikken aanstaren.
»En, en — kan ik er dan voor niemendal in ... ?" ontwaakt
hij ten laatste.
»Geenszins, maar wel op vertoon en weder-afgifte van het

') Zekere Oostindische katoenen stof.
Van Eigen Bodem. Uit velerlei pen. IV, 9e druk. C 8