Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
(ió
het beteugelen der hoofdstad op den 13 Vendémiaire (5
Oct. 1795).
Op het slagveld scheen deze krijgsman in zijn ware element;
in de salons echter was hij niet op zijn plaats. Even kloek
en onverschrokken als hij däär, te midden van het kanon-
gebulder, zijn bevelen gaf, even onbeholpen en verlegen
was hij hier de zwijgende getuige van jok en scherts, die
<likwerf, vooral door dames, te zijnen koste gevoerd werd.
»Neen, maar nu maakt ge het toch al te erg," hooren
we op een avond een dame tegen een paar harer vrien-
dinnen zeggen, die den jongen generaal in het ootje ge-
nomen hadden over de laatste modes; »ik bedreig u met
het verlies myner vriendschap, als gij den kleinen held nog
eens weer tot het voorwerp van uw spot durft maken." —
De spreekster was Josephine Tascher de la Pagerie, weduwe
van den onder de guillotine gevallen Burggraaf De Beau-
iiarnais. Zij was een vertrouwde vriendin van Barras en
een gestadige bezoekster zijnei' soirees.
De edelmoedige belangstelling, welke de goedhartige
weduwe in den »kleinen held" getoond had, besliste over
haar lot en over het zijne. De jonge generaal vroeg haar
ten huwelijk. Josephine aarzelde lang. »Wat moet ik doen?"
schreef zij aan een iiarer vriendinnen. »Ik vereer deu
•stillen, afgetrokken held, en ik schrik voor het ontzag,
dat hij op zijn omgeving uitoefent. Zijn vorsehende blik
heeft iets raadselachtigs; Ban-as en al de Directeurs vree-
zen hem. Bedenk dus, hoe een vrouw tegenover hem moet
staan." — De jonge generaal herhaalde echter steeds drin-
gender zijn aanzoek, en den 9 Maart 1796 trad Josephine
De Beauharnais in het huwelijk met Generaal Bonaparte.
Deze echt werd een machtige hefboom om den toekom-
stigen keizer omhoog te voeren. De innemendheid, de
goedhartigheid en de velerlei betrekkingen z^ner vrouw
Kijkjes ill de Historie. 5