Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
(leed ook op een plechtige wijze de Grootmeester Jacob de
Molay, toen hij den 18 Maart 1314 den brandstapel be-
steeg, ter plaatse, waar thans binnen Parijs het stand-
beeld van Hendrik IV prijkt. Reeds hadden de vlammen
gedeeltelijk zijn lichaam verteerd, toen nog te midden van
rookwalm en vuurgloed zijn roerende stem zich deed
hooren: »Ik sterf onschuldig, Philips, Koning van Frankrijk,
ik daag u voor den rechterstoel van Hem, die gezegd
heeft: »Ik zal de misdaden der Vaderen straffen in hun
kinderen en kindskinderen tot in het zevende geslacht."
Zou werkelijk die schrikkelijke uitspraak vervuld zijn ge-
worden in de nakomelingschap van den snooden moorde-
naar der Tempeliers? Wat hem zelf betreft, zou men
geneigd zijn het te bevestigen: immers reeds in November
van hetzelfde jaar en in de volle kracht van zijn leven
werd hij voor Gods rechterstoel geroepen. En wat zijne
nakomelingen betreft, welke treurige herinneringen knoo-
pen zich dan vast aan dienzelfden ïeraple! O, als de toe-
komst ontsluierd ware geweest voor Philips, toen hij den
12 Oct. 1307 met den beker in de verraderlijke hand een
heildronk wijdde aan zijn slachtoffers, hoe zou hij gesidderd
hebben, wanneer hij op den 13 Augustus 1792 den luister
van zijn opvolger in dienzelfden Temple had zien uitdooven,
wanneer hij den onttroonden monarch den 21 Januari 1793, uit
datzelfde gebouw naar het schavot had zien voeren; wan-
neer hij eindelijk den 8 Juni 1795 binnen diezelfde tem-
pelmuren den tienjarigen knaap had zien sterven, op wien
de Fransche koningsfamilie haar eenige hoop gevestigd had!