Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
schepping is dood voor haar, en zij voor de schepping.
Dit arme wezen is keizerin .... geweest, want haar ge-
maal was .... keizer.
Gelijk alle Amerikaansche republieken, de een in meer-
dere mate dan de andere, zoo heeft ook Mexico ruim-
schoots zijn aandeel geiiad in binnenlajidsche twisten en
burgeroorlogen. In 1861 was 'tland in twee vijandelijke
partijen verdeeld, die elkaar hardnekkig de heerschappij
betwistten. Napoleon III, keizer van Frankrijk, die zijn
volk goed kende en wel wist, dat het alles over had voor
militairen »roem", vond in den Mexicaanschen burgeroor-
log een gereede aanleiding, den dorst naar glorie der
Franschen te bevredigen. Hij zond een troepenmacht van
45000 man naar Mexico. Deze onderwierp de »opstandelin-
gen," die aangevoerd werden door Juarez. Een vergade-
ring van notabelen, omgekocht door Fransch goud procla-
meerde het Mexicaansche keizerrijk, en dit besluit werd
door een zoogenaamde volksstemming bekrachtigd. Op
het drijven van Napoleon bood men de kroon aan den
Oostenrijkschen aartshertog Maximiliaan aan. Deze hield
met zijn gemalin Charlotte den 12 Juni 1864 zijn intocht
in de hoofdstad. Hij was een goedhartig man, die de
keizerskroon had aangenomen met het stellige voornemen
en den ernstigen wil, land en volk gelukkig te maken.
Alleen de kracht ontbrak hem. Het land was in een toe-
stand, als waarin Duitschland verkeerde na den dertig-
jarigen oorlog: half ontvolkt, geheel verwoest, steden inpuin-
hoopen veranderd, dorpen verdwenen, geen handel, geen land-
bouw, de bevolking arm, verwilderd, het land diep in
schuld; terwijl Juarez aan het hoofd van talrijke benden,
die niets liever deden dan oorlogvoeren, het nieuwe ge-
zag hardnekkig bestookte.
Kijkjes in de Historie. 7