Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
betrekkelijk korten tijd merkbaar achteruitgegaan is; ja,
dat in Nederland meer mollen tvorden gevangen dan in
eenig ander Europeesch land.
De regeering begreep, welk gevaar hierin school voor
landbouw en veeteelt, en ze heeft gemeend te moeten
ingrijpen door het indienen eener mollemvet. Ze gaat daarbij
uit van het juiste standpunt, dat in het algemeen niet te
zeggen is, of mollen nuttig, dan wel schadelijk zijn. Dit
moet voor ieder bijzonder geval uitgemaakt worden en
daarom wil ze den gebruikers van gronden de vrijheid
laten, om naar hun persoonlijk inzicht mollen op hun land
te, dulden of te vervolgen. Tegengaan wil ze alleen de
buitensporigheden, die een uitvloeisel zijn van den handel
in mollenhuiden. Daarom heeft ze in art. 2 van haar ont-
werp een bepaling voorgesteld, waardoor aan de vervolging
der mollen uit winstbejag, zonder na te gaan of ze nuttig
of schadelijk zijn, een einde wordt gemaakt. De handel in
mollen en mollenhuiden wordt verboden, tenzij met mach-
tiging van den Commissaris der Koningin en deze mach-
tiging moet slechts worden uitgereikt aan personen, die te
goeder naam en faam bekend staan.
Onzes inziens moet deze poging der regeering ten zeerste
worden toegejuicht. Waar mollen schadelijk zijn, kan de
eigenaar of pachter van den grond ze toch verdrijven.
Het best ware dan, indien ze werden overgebracht naar
terreinen, waar ze nuttig werk konden doen. Ook is
wel eens aangeraden ze van plaatsen, waar ze niet ge-
wenscht zijn, verwijderd te houden door greppels met
onaangenaam riekende stoffen.
Er blijft ons nog over, een en ander uit het leven van
den mol te vertellen. Allereerst het mollenest. We kennen
allen de stereotiepe teekening uit tal van boeken: het nest