Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
8!)
voor (le schapen, die vooral op de kale Drentsche velden in
vele groote kudden gevoed worden, doch welker aantal afneemt
door de uitbreiding der boschcnltuur. Men houdt zeomdej(o/, om
het v.'eesc/i, na ze op de weiden te hebben vetgemest, en om de mest.
Ook de bijen leven gedeeltelijk van de heide, nl. in den
bloeitijd, in Augustus en September, ten deele ook van de boek-
weit , die hier veel geteeld wordt.
Daarom vindt men in Drente veel b ij e n h o u d e r s of i e m-
k e r s ('20,000 korven), vooral in de nabijheid der hoogvenen
waarop de veenboekweit verbouwd wordt. Ook in Friesland en
Groningen worden veel bijen gehouden , die o. a. van de kool-
zaadvelden leven en in den nazomer veelal naar de heide worden
overgebracht.
Voor de genoemde doeleinden wordt de heide gemeenschappe-
lijk gebruikt, d. i. door elk dorp of gehucht in zijne mark,
zooals de oude dorpsgemeenschap bij de Saksers heette , den volks-
stam , die zich hier in de eerste eeuw onzer jaartelling vestigde.
Later heeft dit onverdeeld bezit der marken , dat ook in Over-
ijsel , Gelderland, Utrecht en 't Gooi — in 't algemeen daar waar
de oude Saksers woonden — bestaat, veel kwaad gedaan. Want
daardoor wordt de ontginning, d. i. het vruchtbaar maken der
meeste gronden, onmogelijk gemaakt. Het verdeel en der
marken wordt echter tegenwoordig gemakkelijk gemaakt door
bepalingen vastgesteld bij de Wet; daardoor is reeds menig stuk
woeste grond in bosch veranderd.
Waar ligt nu in deze streken het bouw- en weiland?
Kon men geheel Drente en Westerwolde van een hoog punt
overzien, dan zou men tusschen de vale heide een aantal groene
strepen opmerken cn daaraan hier en daar een groepje hout,
waaruit een torenspits omhoog steekt. Die strepen heeten werke-
lijk groengronden ; het zijn nl. de weiden langs de oevers der
genoemde riviertjes, in Drente uit laagveen bestaande, en daar
alleen zijn in dit land weiden mogelijk. Om Koevorden ligt langs de
riviertjes beekklei.
Bij de riviertjes alleen kunnen dus de dorpen
liggen. Want het onvruchtbare zand kan zonder goede bemesting
niets voortbrengen en daarom is hier in de eerste plaats rundvee
en weide noodig. Daarom wordt het vee evenals de schapen 'snachts-
in de stallen ondergebracht.