Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Fabrieken vindt men voornamelijk Ie Gioningen en te
Winschoten. Met ligging- en bodem staan in verband (yerklaur eens
hoe): kalkovens j.^steen- en pannentabrieken (turf nit de hoogvenen
in het Z. O), vlasspinnerijen, stijfseltabrieken en cichorei, fabrie
ken van stroohulzen en slroopapier, rijtuigfabrieken, goud- en
zilversmederijen.
Voorts leeft de bevolking van scheepvaart, v i s s c h e r ij
en eenigen o v e r z e e s c h e n handel (bl. 23).
Groningen (56000) , ligt op het X. uiteinde van den uit
Drente komenden Hondsrug , dus op diluvialen bodem, doch hangt
bijna geheel van het alluvium af. Het is de hoofdplaats der Pro-
vincie , doch meer dan eenige andere hoofdstad het middel
punt en het hart van het gewest. Dit is een gevolg van de
geschiedenjs, daar zij als machtige stad altijd veel invloed uit-
oefende op de] Ommelanden en andere deelen van het gewest,
van hare ligging als middelpunt van spoor- en waterwegen, van
luue markten, korenbeurs , enz. en van de omstandigheid dat zij de
eenige aauzienlijke plaats is in de Provincie. De overzeesche
handel en de scheepvaart langs het Eemskanaal beteekenen niet
veel, maar binnenlandsche handel en fabriekwezen zijn er aan-
zienlijk (suiker , vlas , kalk, goud- en zilver, meubels , enz ).
Groningen is eene groote, schoone', zeer ruim gebouwde stad, die
zich zeer uitbreidt; zij heeft eene hoogeschool.
In het Westerkwartier : G r ij p s k e r k , N o o r d h o r n en
Z u i d h O r n op eene zandhoogte , voorname dorpen.
In het W. van Ilmsingoo : het visschersdorp Zoutkamp en
U1 r u m (de uitgang um heim of woonplaats), beide met
stroopapierfabrieken ; L e e n s groot dorp. Voorts nog in Hunsin-
goo de voorname landbouwplaatsen : Warfuni met H. B. S. en
groote boerderijen in de Wadpolders ; Uskwerd en Uithuizen;
Winsum en Onderdendam aan het Winsumerzijldiep en
B e d u m aan den lokaalspoorweg Groningen-Delfzijl.
In Fivelgoo: L o p p e r s u m , groot landbouwdorp , A p p i n g e-
d a m, stadje aan het Damsterdiep met belangrijke paardenmark-
ten. Delfzijl (zie bl. 23).
Op het veen : S 1 o c h t e r e n met belangrijke veemarkten. In
het Oldombt: Noordbroek met rijtuigfabrieken en Zuid-
broek, aanzienlijke plaatsen, Scheemda, waaronder de
buurt Heiligerlee met monument, Midwolde, vroeger de