Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
hoogste punt 12 M, boven de zee ligt, eindigen aan zee in her
H O 0 d e Klif, het i r n s e r k 1 i f en het Oude Mi r d n m-
ra e r k 1 i f.
De wateren. Het Friisc'ie laagvee;i is door tal van groote
eu kleine nieren, po3leii en bresle wateren, die bijna alle onder-
ling verbonlen zijn, doorsneden.
De vooriiaamste meren zjn : in het Z. W. de Morra, die
in verbinding staatm^t de F 1 u e s e n, ineöiiloopend met het Hee-
g e r m e e r , he' S 1 o t e r m e e r , het T j e u k e m eer, de
K o e v 0 r d e ea de L a n g w e e r d e r w i e I e n , het S n e e-
k e r m e e r en in het N. O. hè« li e r g u m e r m eer en de veen-
plas d e L e i e n. — Drooggemaa'^t zjn de S t a v o r e n s c h e-,
Work u m e r-, a k k u m e r-, P a r r e g a s t e r- eu eenige klei-
nere meren, behalve eenig«3 dezer laatste alle in de tó/gelegen.
Friesland is het land der v a a r t e n en v a a r t j e s : niet alleen
groote water^vegen voor ons geheele land van beteekenis, en die
van de:i tweelei raug tusschsn alle steden doorsnijden de Pro-
vincie , maar nagenoeg alle dorpen , ja tal van buurten en boeren-
lioeven zijn door vairtjes met de grootere vaarten verbonden
Hoofdwaterwegen van Holland naar Friesland en Groningen
zijn fzle ook de kaart der Groote Veukeeiiswegex , iïld 4):
De vaart van de Lemmer door het Tjeukemeer, de Lang-
weerderwielen en het Sneekermeer langs Grouw en door het Ber-
gumermeer e:i het Kolonelsdiep naar Stroobos (op de Fr.-
Gron.-grens) en dan door het Hoendiep naar Groningen.
De vaart van Stavoren door dé Morra, Fluesen , Heeger-
meer, S.ieekermeer, enz. naar Stroobos.
De vaart van Harlingen langs de Trekvaart naar Leeuwar-
den eu de E-i n a a r Dok k u m en dan langs het Dokkumerdiep
naar de D o k k. Nieuwe Z ij 1 e n (aan de Lauwerszee) of
van Leeuwarden door het Hergumermeer naar Stroobos.
Andere waterwegen zijn nog die van Dokkun naar Stroobos,
van Sneek naar Leeuwarden, van Sneek naar Franeker, van
Sneek over Rolsward naar Harlingen , van Sneek en van Holsward
over IJlst door het Sloterm^cr naar de Lsmmer, enz.
Alle waterwegen, de meren , poelen , enz. vau Friesland staan
met elkaar in open verbinding eu vormen samen voor het Fi'iesche^
polderland één grooten boezem , die op vele plaatsen door z ij l e n
(sluizen) op zee kan afgetapt worden. Als deelen van den boezem^