Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Zeeuwsch-Vlaandepen , vroeger S t a a t s-V I a a n d e r e n,
-door een zeeboezem, den Braakman, in tweeën gescheiden: het
Vierde District t. W. en het Vijfde District t. O.
er van. In het Vierde District: B r e s k e n s met veel doorvoer
cn scheepvaart; stoombootdienst op Vlissingen; Sluis, eenmaal
een bloeiende koopstad aan het Zwin die in de I5e eeuw nog 150
schepen tegelijk in hare haven had; van de groote stad zijn nog
slechts weinig straten over en de inwoners leven van landbouw.
Ijandbouwj)laatsjes zijn nog; A a r d e n b u r g , vroeger een der be-
langi-ijkste Vhiamsche steden met veel handel, evenals Oost burg,
nu met belangrijke markten (graan), heten weleer door zijne haring-
visscherij bloeiende Biervliet. IJ z e n d ij k e , landbouwstadje.
In het Vijfde District: T e r n e u z e n , door stoombootdienst
met Vlissnigen, door spoorlijnen met Gent en Antwerpen
verbonden en met veel bedrijvigheid als voorhaven van Gent (bl. 21)
Sas van Gent aan het Kanaal van Terneuzen naar Gent
met veel doortocht en groote beetwortelsuikerfabriek; Axel, met
veel graan- en vlasbouw en eenige fabrieken; Hulst, met
drukke weekmarkten , graan- en vlashandel en eenige nijverheid
van goud, zilver, leer en bier.
Walcheren. Walcheren en Zuid-Bcveland zijn door den spoor-
weg Rozendaal —Vlissingen met den vasten wal verbonden; zij
zijn dus, zoo men wil, geen eilanden meer, daar die spoorweg
-over een dam gaat door het Sloe en een dan over de slikken en
kreken tusschen Zuid-Bcveland en den vasten wal. Ter verbinding
van Ooster- en Wester-Schelde is Walcheren doorsneden door een
kanaal, het K anaal d o o r W a 1 c h e r e n , van Vere langs Mid-
delburg naar Vlissingen met zijkanaal naar Arnemuiden en Nieuw-
land en Zuid-Beveland door het K a naai door Z u i d - B e v e-
land, van Wemeldinge naar Hansweert, hetwelk zeer druk
bevaren wordt, daar het een deel is van den weg van Holland ,
^nz. naar Antwerpen (bl. 33). Beide kanalen zijn voor zeeschepen
geschikt en aan beide einden door schutsluizen afgesloten.
Middelburg (17000). de hoofdplaats van Zeeland, is eene
groote stad , want zij bloeide eenmaal als groote koopstad (vooral
na den val van Antwerpen) en had in het begin der vorige eeuw
nog 30000 inwoners. De stad heeft een deftig voorkomen met hare
ruime pleinen, vele groote gebouwen , kerken, enz., en de fraaie
•oud-vaderlandsche huizen der aanzienlijken. Beroemd is het prach-