Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
De b i II n e 111 a n d s c li e scheepvaart In deze gewesten
is zeer levendig. Overzeesche scheepvaart en handel
aijn vooral aan de Maas en te Rotterdam samengetrokken.
Van belang zijn ook de z e e v i s s e h e r ij (iie bl. 23) en de
V i s s c h e r ij van zalm en e 1 f t op de stroomen ; Kralingen
is de hoofdmarktplaats voor zalm.
In dit deel des lands zijn ook veel fabrieken, vooral te
Amsterdam, aan de Zaan, te Leiden, 's Ilage, Rotterdam, Schie-
dam en Utrecht. Sommige industrieën staan met den bodem in
verband, zooals de steen- , pannen- en pottenbakkerijen langs
■den Onden Rijn, Vaartschen Rijn, enz., de hoepen- en klompen-
makerij langs de groote rivieren (uit het zachte hout der grienden).
In verband met de scheepvaart staat de uitgebreide scheeps-
bouw, die zich langs de Nieuwe Maas, Noord en IIoll. IJsel,
sterk heeft ontwikkeld: het bouwen en de uitvoer van schepen
vooral van ijzeren Rijnschepen, grootendeels voor het buitenland,
nemen nog steeds toe.
Bevolking. De bevolking heeft hier niet het sterk sprekend
type van een der drie hoofdrassen die ons land bewonen, Frie-
ten , Franken en Saksen, behalve iu Westfriesland, waar men
zuivere Friezen vindt. Zij is dan ook van gemengd Frankisch-
Frieschen oorsprong.
Op het eigenaardige platteland heerscht in 't algemeen weinig
bedrijvigheid, omdat het grootendeels weiland is; het zeer drukke
verkeer geschiedt voor een groot gedeelte te water , zeer kalm en
geruischloos: het stille, stemmige Hollandsche landschap heeft die
eigenschap misschien in zekere mate aan zijne bewoners medege-
deeld, die ook wat koud en star van aard zijn, vooral in hunne
uiterlijke vormen, en niet gauw „uit den plooi" geraken.
- Een grooter gedeelte dan elders in Nederland leeft hier in de
groote steden: in Amsterdam woont ongeveer de helft der bevol-
king van Noord-Holland, in Rolterdam wonen evenveel menschen
als in geheel Zeeland.
Zooals wij vroeger reeds opmerkten (bl. 7) zijn Zuid- en Noord-
Holland en Utrecht de dichtst bevolkte deelen van Nederland. De
dichtst bevolkte deelen van het platteland zijn: Westfriesland,
vooral de „Streek" tusschen Hoorn en Enkhuizen , de Zaanstreek,
de omstreken van Amsterdam t. N. en t. Z. van de IJpolders,
van Leiden, de oeverstreken langs Nieuwe Maas, Holl. IJsel ^
liEEKMAj: , yederlaiid III 4