Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
ccliter plotseling groote hoeveellieJen; de afvoer bij M. R. is te
<^rave 125 M^., bij de hoogste standen echter 2400 die ver-
' houding is dus 1 : 10.
De ,AIaas treedt Nederland binnen met een stand van ongeveer
+ 45 A. 1*. bij ^I. li. , dat is ruim 6 M. hooger dan de Rijn te
Keulen: die stand is aan den mond bij AVoudrichem 1,98 A. F.
bij vloed en -f- 1.7 A F. bij eb. Het verval binnen onze grenzen
is dus zeer groot. Dit is echter zeer ongelijkmatig verdeeld:
tusschen Maastricht en Roermond is het bijzonder groot en tusschen
Roermond en Venloo ook nog aanzienlijk , maar beneden Venloo
neemt het zeer sterk af, zoodat liet verhang (helling van den wa-
terspiegel) daar minder is dan op onze andere bovenrivieren. Be-
neden Grave is het nog geringer.
Voor den waterafvoer is de Maas dus weinig geschikt, daar zij
l)lotseling sterk kan wassen, terwijl langs haar benedengedeelte
Int water niet snel kan stroomen.
Ook voor de scheepvaart heeft de Maas dus veel gebreken.
Boven Venloo is zij wegens de groote stroomsnelheid en zeer
geringe diepte (te ^laastrieht staat zoms minder dan V2 M. water)
onbevaarbaar. Beueden die plaats is zij zoo ondiep , dat bij lagere
standen zelfs passagiersbooten dikwijls niet kunnen varen. Beneden
de Dieze is de diepte grooter
Bij 8t. Andries is de Maas met de Waal verbonden door het
Gat van St. Andries, waarin echter eene schutsluis ligt.
ICene s 1 n i s is eene inrichting, waardoor men wateren
met verschillenden stand van elkaar afscheidt, doch tevens
zoo noodig met elkaar in gemeenschap kan brengen.
Eene schutsluis is eene sluis, die zoodanig is inge-
richt , dat daardoor vaartuigen van een hooger in een lager
staand water en omgekeerd kunnen overgaan.
Beueden St. Andries is dus de meeste scheepvaart, nl. van de
AVaal, liijn en IJsel door de Dieze naar 's Hertogenboscli en van
ileze plaats naar Holland.
Om aan de geringe bevaarbaarheid van de Boven-Maas te gemoet
te komen is 1822—26 aangelegd de Z n i d - W i 11 e m s v a a r t,
aen kanaal van de Dieze te 's Bosch, over Helmond en gedeelte-
lijk over Belgisch gnmdgebied naar Maastricht; later is het door-
i^'etrokken tot Luik, Wegens het groote hoogteverschil der eind-
punten , 42 M. j is het door 20 schutsluizen in p a n d e n {—