Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
De flauw afbellende zeebodem , het sclioone, breede strand en
de selioone kuststreek daarachter maken onze Noordzeekust zeer
geschikt voor de ontwikkeling van zeebadplaatsen. De voor-
naamste hiervan is Scheveningen (17000], als badplaatsin
geheel Europa bekend en 's zomers door meer dan 2000 badgasten
bezocht. De hoofdstraat van het oude dorp (kamers te huur), de
vele villa's en hotels aan de N zijde op en tegen het duin
behooren tot de badplaats met haar weelde en genot. Sclieveniiigen,
dat tot de gemeente 's Gravenhage behoort, is liet geliefd uit-
spanningsoord der Residentie, waarmede het door den prach-
tigen ouden Scheveningschen weg verbonden is benevens door
4 stoom en andere tramlijnen.
Andere badplaatsen zijn: Z a n d v o o r t (spoorweg naar Haarlem),
W ij k a. Z e e , K a t w ij k , N o o r d w ij k en L o o s d u i n e n.
Op Walcheren: Domburg met fraaie duinstreek en Vlissin-
gen; voorts een op Ameland en een op Schiermonnikoog,
Wat de duinen ons opleveren. De plantengroei is op de
duinen zeer schraal: behalve helm, wat brem, gagel, enz.
leveren zij niets op. Slechts tegen de binnenzijde vinden wij hier
en daar wat laag, maar vaak schilderachtig eiken- en berkenhout,
dat slechts opgroeit tot de hoogte waarop het door de duinen
tegen den zeewind beschut wordt.
In de duinpannen en lage deelen langs den binnenvoet worden
met behulp van veel mest d u i n a a r d a p p e 1 e n geteeld. Na
1845, het jaar waarin de aardappelziekte het eerst voorkwam ,
heeft deze teelt zich over de geheele duinstreek van Holland en
de aangrenzende geestgronden uitgebreid , daar deze aardappelen
weinig of niet door de ziekte worden aangetast.
Het water dat op de duinen valt wordt, voor zoover liet niet
naar het strand of het achterliggende polderland wegzakt of langs
een paar beekjes wegvloeit, tegengehouden door harde lagen
zandoer (ijzerhoudend zand) en dan in sommige duinpannen ver
zameld, gezuiverd en in buizen naar de naburige steden van
Holland geleid, die in 'talgemeen goed drinkwater missen. Zoo
voorziet b. v. de duinwaterleiding van Amsterdam en
Haarlem deze plaatsen van drinkwater, afkomstig uit de duinen
tusschen Zandvoort en Vogelenzang; ook Alkmaar, Leiden,'sHage
en Vlissingen hebben duinwatei-leidingen. Andere plaatsen, als