Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
klei eene verbazende vracht van vruchten , die een zware grond-
soort vercisclien , iil. van tarwe , gerst, oliezaad , beetwortelen ,
enz. Ook de rivierklei wordt meest tot bouwland gebruikt, hoewel
er ook voel weide voorkomt Uitsluitend bouwland komt trouwens
nooit in eene streek voor, omdat de beste gronden nu en dan
«enige mest behoeven. — Van de geheele oppervlakte des Rijks
is 2G bouwland en 30 % weide en hooiland (1889).
Hoewel de produkten in 't algemeen van de grondsoort af hangen,
komen sommige, die niet bepaald, zooals de tarwe, een vrucht-
baren grond vereischen , op verschillende soorten van grond voor.
Zoo vindt men rogge niet alleen op het zand , doch ook op de
klei; haver groeit op klei doch ook op zavelgronden en zelfs hier
cn daar op het zand, tabak op zware zoowel als lichte gronden.
(Zie de L.vxdbouwkaart , bld 4).
De 1 e V e n s w ij z e en welvaart der b e v o 1 k i n g in
't algemeen hangen op ons alluvium minder streng af van den
bodem dan op het diluvium, omdat het eerste aan zee is gelegen
on dus overzeesche handel, scheepvaart, visscherij, enz aldaar
tevens middelen van bestaan opleveren.
Op het diluvium eene plattelandsbevolking, die met moeite een
schraal onderhoud uit den onvruchtbaren bodem trekt, terwijl
groote industrieën, die hunne grondstoffen van elders aanvoeren
in het onderhoud van een ander gedeelte moeten voorzien.
Op het alluvium eene in 't algemeen welvarende , hier en daar
zelfs rijke boerenbevolking, terwijl een ander groot deel der be-
volking , daardoor meer dan op het dilivium in steden samenwo-
nend , -^an de andere reeds genoemde bronnen van bestaan leeft.
De bevolking is dus hier veel dichter dan op het schrale diluvium,
terwijl handel, scheepvaart en bestuur op enkele punten zelfs
opeenhooping hebben doen ontstaan (centra van bevolking). Zuid-
en Noord-IIolland behooren tot de dichtstbevolkte deelen der aarde;
zij worden o. a. door enkele gedeelten van Midden-Java over-
troffen. De betrekkelijke dichtheid der bevolking van alluvium
en diluvium kan nit liet volgende overzicht blijken (op 31 Deo.
1889):
Noord-Brabant 5525 bewoners per vierk. Geogr. mijl.
Gelderland 5615 „ „ „ „ „
Zuid-Holland 17450 - ,, „ „ „