Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
Regeering. Nederland wordt tegenwoordig geregeerd volgens
de Grondwet van 1887. Aan het hoofd staat de Koning. Neder-
land is dus eene eonstitutioneele monarchie.
De uitvoerende macht berust bij den Koning, bijge-
staan door een raadgevend lichaam, de Raad v. State (14
leden) en de eigenlijke uitvoerders of 8 ve rantw oordel ij ke
ministers.
De w e t g e v e n d e macht berust bij den Koning en
het volk , dat daartoe afgevaardigden zendt ter State n-G e n e-
raal Deze zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer. De
Tweede Käme r bestaat uit 100 leden, die om de 4 jaar
aftreden; de Eerste Kamer, bestaande uit 50 leden, door
de Prov. Staten in elke provincie in bepaald aantal gekozen uit
de hoogst aangeslagenen in de belasting en zekere categorieën
hooge ambtenaren , enz.
Van alle rijksuitgaven wordt rekening gedaan aan de A 1 g e-
meene Rekenkamer.
Het Rijk is verdeeld in 11 provinciën, de weleer zelfstan-
dige , gedeeltelijk souvereine gewesten der Republiek , nu slechts
administratieve onderdeden, bestuurd door een Commissaris
des K o n i n g s en P r o v. S t a t e n , welke laatste Gedepu-
teerde Staten als een collegie van uitvoerend bewind ver-
kiezen. De Provinciën zijn verdeeld in gemeenten, bestuurd
door burgemeesters en gemeenteraden; uit de laat-
ste worden w e t h o u d e r s gekozen, met den Burgemeester het
d a g e 1 i j k s c h bestuur vor m e n d.
De rechtspraak berust bij den Hoogen Raad te
's Hage, bij 5 gerechtshoven (Leeuwarden, Arnhem,
's Bosch , 's Hage en Amsterdam), bij de arrondissements-
rechtbanken en kantongerechten.
Grootte , dichtheid en loop der bevolking.
Nederland is dicht bevolkt. Op de 325:1827 H. A. wonen
4518500 inwoners. Slechts door enkele landen met veel industrie
wordt het hierin overtroffen (Belgie, Engeland, Saksen).
Echter zagen wij reeds hoe het verschil in vruchtbaarheid des
bodems , ligging , enz. oorzaak zijn , dat het eene deel veel dichter
dan het andere bevolkt is: in Holland wonen meer dan G maal
zooveel menschen als in Drente op hetzelfde oppervlak (bl. 7 en 8)