Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
A 1 g e m e e n e Synode; zij omvat ongeveer GOy^ der bevol-
king. — Nog verscheidene andere Protestantsche Kerkgenootschap-
pen vindt men in Nederland , waaronder eenige die zich van de
Ned. Ilerv. Kerk hebben afgescheiden.
De Katholieke Kerk in Nederland heeft 5 diocesen,
het Aartsbisdom Utrecht en de 4 onderhoorige bisdommen Haar-
lem , Breda, 's Hertogenbosch en Roermond.
De O II d-R 0 O m s c h e n of Jansenisten, in de vorige
eenw ontstaan uit de volgelingen van den Leuvenschen hoogleer-
aar Jausenius, cn vooral gekant tegen de Jezuïten en de leer der
pauselijke onfeilbaarheid.
De Kath. Godsdienst wordt dus hoofdzakelijk en bijna uitslui-
tend beleden t. Z. van den Ouden IJsel, de Waal en de Brab.
zeeklei. Hoe noordelijker men komt, hoe minder Katholieken (in
Gron. 90%, in Drente 92 /o, in Friesland 90% Protestanten).
Enkele streken zijn Kath. te midden van het Prot gebied; het
O. van Twente , de streek tusschen Leiden en Haarlem, die in
Utrecht langs Ouden Rijn en Holl. IJsel, een deel van het Gooi
en de Streek.
De Joden behooren uit den aard tot het Ned. Israël.
K e r k g e n O O t s c h a p en het N e d. Port. Is r. Kerk g e-
nootschap.
De ontwikkeling der natie wordt bevorderd door het onder-
wijs , verdeeld in hooger, middelbaar en lager o n-
d e r w ij s.
Het eerste heeft 4 Iloogescholen: 3 van het Rijk, te Leiden,
Utrecht en Groningen, en 1 gemeentelijke te Amsterdam, samen
met ruim 2400 studenten. In Amsterdam is ook een „Vrije Uni-
versiteit" op Christ, grondslag. — De Gymnasia worden ook
tot het hooger onderwijs gerekend.
Het middelb. onderwijs heeft Rijks- en Gem. Hoogere Burger-
scholen (61 voor jongens en 11 voor meisjes) en 2 bijzondere;
burger-dag- en avondscliolen. Tot liet M. O. worden voorts gere-
kend de Polytechnische school, de Landbouwschool en sommige
inrichtingen voor wetenschap en kunst, bij de plaatsbeschrijvin-
gen genoemd.
Als hoogste wetenschappelijk genootschap, welks leden door
tien Koning benoemd worden, geldt de Kon. Akademie
van Wetenschappen.