Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
blanke ras, kwamen hier te lande als Duitsche en Port u-
geesche .loden in de 17e eeuw (bl. 50). Voor landbouw zijn
zij geheel ongeschikt, ra »ar .als het ware geboren voor den handel.
Bij Heerlen in Limburg en Budel in N.-Brab. vindt men Teu-
ten of Uoode Walen, waarschijnlijk oorspronkelijk Zigeu-
ners, dus Indiërs; hunne taal heet Bargoensch.
Het geheele volkskaraktsr. Hoewel het Xederl. volk uit
3 stammen is samengesteld en in weerwil van het provincialisme
van weleer, kan men toch van eigenaardigheden van het geheele
volk spreken. De Nederlander heeft een sterk ontwikkeld
vrijheidsgevoel, dat in zijne zeden en wetten zich uitspreekt-
gepaard daar,van gaat een levendig gevoel voor recht. Uit zich
Zeiven ordelijk eu kalm van aard en met eerbied voor de Wet,
heeft hij een afkeer van alle ofticieele maatregelen vau orde, die
zich uiten in eenigen dwang, door voorschriften, politie, enz. —
wel eens wat sterker zelfs dan wenschelijk is. Hij heeft veel gods-
dienstzin en naastenliefde De zindelijkheid op huis eu erf is vooral
op het alluvinm groot. De beschaving staat op vrij hoogen trap ^
de geestesontwikkeling is grooter dan bij het Duitsche volk. Het
klimaat heeft den Nederlander huiselijk gemaakt; hij heeft veel
over om het verblijf binnenshuis .aangenaam te maken; buiteny-
huis beweegt hij zich minder gaarne en gemakkelijk. Hij is prak-
tisch van aard , dweept minder dan de Duitscher en is minder
hartstochtelijk dan de Franschman; hoewel deze laatste eigenschap
soms ontaardt in eene koelheid en k.almte , die bij vreemdelingen
spreekwoordelijk is. Geest van iniatief en ondernemingsgeest zijn,
mede als gevolg van de groote welvaart der laatste eeuwen, niet
sterk: er behoort veel toe om het volk tot iets groots en goeds in
beweging te brengen, indien beurs of Kerk er niet mede gemoeid
zijn Een der ondeugden des volks is de trek naar sterke dranken.
De Godsdienst. De Friezen hebben in de Kïe eeuw voor
verreweg het grootste gedeelte de nieuwe godsdienstleer van het
Protestantisme aangenomen, de Saksers gedeeltelijk, terwijl dc
Franken nagenoeg nitslnitend Katholiek bleven.
Van de bevolking is thans C>2y^ Protestant en SCP/^ Katholiek.
De leer van Calvijn vond in ons land de meeste aanhangers en
bewerkte er de eigenlijke hervorming. Dc „Hervormde Kerk" was
onder de Republiek staatskerk. Zij draagt thans de i naam van
Ned. Hervormde Kerk en staat onder het bestuur der