Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
zelveii te zorgen en tevens woeste grjnlen in bouw- of weilancT
-of boseb te lierseheppen. Oppassende arbeidersgezinnen kunnen
liier na eenigen tijd eene woning en land tegen lage paclit verkrij-
gen en worden 's winters zoo noodig aan werk geholpen. Gesticht
werden : in Drente , F r e d e r i k s o o r d , aan de Kolonievaart
(verlengde Noordwoldervaart), de grootste, nu met nette boerde-
rijen , bosch, tuin- en boschbouwscholen, een fabriek voor ver-
duurzaamde groenten , enz.; W i 1 h e 1 m i n a 's o o r d in Fries-
land en W i 11 e m s 0 o r d in Overijsel.
Ook vindt men in Drente onder Norg 'de strafkolonie
V e e n h u i z e n met 4 groote gestichten, waar door het Kijk
landloopei-s en bedelaars worden gehuisvest, die er tot werken
worden gedwongen.
B. Het gemengd diluvium.
Het gemengd diluvium is samengesteld uit verschillende ge-
steenten der andere diluvia, echter niet overal in dezelfde verhou-
ding. Zoo bevat bv. liet N. gedeelte bij de Vecht en het W. in
Utrecht grootendeels Scandinavisch graniet, enz ; maar deze vin-
den wij nog slechts in geringe hoeveelheid bij Nijmegen, Kleef,
enz. Overigens is het voor het grootste gedeelte van den Kijn
afkomstig. In 't algemeen neemt het zunddilaeimi hier grooter uit-
gestrektheid in dan bij het Scandinavisch diluvium ; het grintdilu-
vinm vormt hier heuvels en niet een plateau.
Het gem. diluvium is door het IJseldal in twee deelen ge-
scheiden.
Het gemengd dilivium t. O. v. d. IJsel (bladek 8 en 14).
De dikte van het gem. diluvium is in ons land zeergroot, maar
vermindert naarmate men van den IJsel oostwaarts voortgaat, zoodat
in het O. van de Graafschap en van Twente de daaronder gele-
gen oudere gronden dicht onder en zelfs aan de oppervlakte lig
gen, hetgeen nog meer oostwaarts, dus in Duitschland, met nog
veel grooter deelen het geval is.
De oudere gronden in het oosten van ons land zijn :
1°. een g r ij z e leem, de kern van vele heuvels vormend,
op welker toppen en hellingen zij hier en daar bloot ligt.