Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaaf van J. MUUSSES te Purmerend:
REKENEN EN CIJFEREN.
Kekenvoorstellen Toor Normaal- en KTveekscholen, yerzameld
en gerangschikt
DOOB
C. J. DE MAN,
Hoofd eener openbare lagere school te Klaaswaal, onderw^zer aan de
R{;hnor//umüchool te Kumansdorp.
4 stukjes met antwoorden. Prijs per stukje 30 cent.
„De samensteller van deze Tier stukjes geeft hier twee soorten van vraag:-
stukken; voor een deel kunnen zij, zooals hij in de voorrede zegt, ^zuiver
beredeneerd" opgelost worden, doch tevens zijn er andere gegeven, „waarbjj
het alleen om het juiste antwoord te doen is". Deze laatste soort acht de
hoer De Man noodig, omdat ^vele leerlingen zoo gewoon zyn aan mooie
getallen, dat ze een vraagstuk, waarbij een nauwkeurige becijfering noodig
is, te moeilijk vinden".
De antwoorden vindt men achter in de boekjes, doch zg kunnen, zoo
noodig, er uitgenomen worden". {Het Schoolblad^ 23 Aug. 1892.)
„Allen, die met het rekenonderwijs belast zgn aan inrichtingen van ^on-
derwijs, die voor het onderwijzersexamen voorbereiden, zullen wèl doen, met
bovengenoemde uitgave kennis te maken. Elk stukje bevat 250 opgaven.
(10 §§ van 25) en kost 30 cent.
1. El' heerscht by de opgaven wel zooveel opklimming en moeilijkheid,
dat ze geschikt gebruikt kunnen worden in de 2e—4e Klasse R. L.
2. De opgaven zijn van zeer gcmengden aard. Men vindt er o. a. op-
gaven voor werktuigelijk cijferen, voor onderwerpen uit de theorie van het
rekenen, de vormleer enz. te midden van de gewone vraagstukken,
"Waarschijnlijk zullen er wel onderwyzers in rekenen gevonden worden,
die 't niet wenschelijk achten om theorievragen zoo te vermengen met
andere vraagstukken; ook zullen velen bij hunne 2 lesuren 's weeks geen
tyd kuimen vinden voor de behandeling van zooveel vraagstukken; noch-
tans zullen de 4 Stukjes „Rekenen en Cijferen" wel nut stichten, al zouden
do kweekelingen ze b.v. alleen maar gebruiken als liefhebberij-werk, ter
beproeving hunner krachten", {De Schoolivereldy 13 October 1892.)
„Deze verzameling heeft 1000 rekenvoorstellen, die niet naar den inhoud,
maar naar den graad van moeilijkheid zijn gerangschikt. "Voorstellen over
wegen, talstelsels, intrest, eigenschappen der getallen en hoofdregels, vei*-
houdingen, breuken, menging, inkoop en verkoop, wisselen elkander in bonto
verscheidenheid af; maar de opklimming is door een ervaren hand geregeld.
De opgaven zijn goed gekozen, niet te moeilijk en — dit is van grooto
waarde — niet te lang. "Voor het in den titel aangegeven doel acht ik zo
uitnemend geschikt. Zijn de verzamelingen van Benthem en ifijen'nrijs met
hare naar typen gerangschikte voorstellen er op ingericht om onze kweeke-
lingen te leeren rekenen, door deze boekjes komt men to weten of zij kun-
nen rekenen. "Wie \66r zijn Examen Eekenen en Oy/em» hoeft doorgewerkt,
behoeft niet angstig tegen de examensommen op te zien; hij kan ze gerust
afwachten. Kennismaking^ met deze boekjes zij allen onderwijzers in het
rekenen aan Jïormaal- en Kweekscholen en ook leeraren aan H. B. Scholen
en Gymnasia aanbevolen, de kennismaking zal zeker tot aanschaffing leiden".
{De Wekker, 5 Nov. 1892.)
„Deze verzameling is eeno goede aanwinst voor het rekenonderwijs;
zy onderscheidt zich door hare methodische rangschikking, hare geleideiyko
opklimming in moeilijkheid, hare verscheidenheid en alzijdigheid".
{De Toekomst, Juni 1893.)