Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ken, verliet hij sijnen kreupelen reisgezel en snelde ,
zoo schielijk hij konde, de poort uit naar het dorp zijner
laoning. Bijna ademloos ktoatn hij aldaar aan, en ver-
haalde met veel ophef, dat de Koning in de stad was.
De dorpelingen luisterden met opehe ooren en monden
naar het verhaal van Michiel, en naauwelijks had hij
uitverteld, of hun besluit loas genomen , en de meesten
maakten zich in aller ijl gereed, om naar de stad te
gaan en den Koning te zien.
Spoedig trok de troep, ten getale van vijfentwintig,
regtuit, regtaan , op de stad los; het verlangen, om
den Koning te zien, scheen aan hunne voeten vleugelen
te geven, en Michiel was vooraan. Toen zij nagenoeg
ter halver wege aan de stad genaderd waren, ziet, daar
kwam Lukas langzaam aansukkelen. nïVeèrom! weérom!"
riep Michiel hem al van verre toe. nLieve mensehen!"
zeide Lukas zeer bedaard, »waarheen wilt gij allen
toch nog zoo laat op den dag?" n Den Koning zien!
den Koning zien ! — Gij komt uit de stad en weet niet
eens, dat de Koning er is ?" schreeutode de geheele troep
en wilde verder gaan. nJ'Fie heeft u dat wijs gemaakt?'
zeide Lukas, »fp'elzeide een van hen, »Michiel
heeft het gezegd, en het is waar-, hij heeft het uit den
mond van een der bedienden van het logement des Ko-
nings gehoord."
» Gaat dan allen gerust op mijn woord weder terug,"
hervatte Lukas, »/ä heb hetzelfde uit den tnond des
bedienden gehoord; ik ben dadelijk in het logement
gegaan , heb een glas bier gedronken , en dien Koning
niet alleen gezien , maar zelfs gesproken." — »En wie
was het dan?" vroeg ecn der nieuioSgierigen. it Ach"
hernam Lukas droog , »niemand anders dan......een
koopman uit Amsterdam, die den naam van — de
Koning droeg."
ilet geheele gezelschap ging met Lukas terug; doch
nu begon de proef tijd coor Michiel. Eenigen bestraften
hem over zijne voorbarigheid; anderen bespotten hem
wegens zijne ligtgeloovigheid, en nog anderen lachten hem