Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
KaroUna was beschaamd j maar de goede vader vatte haar
bij de hand, en zeide: „bedroef u niet te zeer, mijne dochter,
dat ik u de waarheid gezegd heb. Ik was dit als vader, die
enkel uw geluk bedoelt, verpligt, — en ik zou niet regt ge-
handeld en u 5e«afiee?c/hebben, indien ik de waarheid verbloemd
of gezwegen had. Uw slordige leestoon is een gevolg van een
gebrekkig eerste onderrigt. Wanhoop echter niet maar geef
naauwkeurig op de teekens acht, vraag u iederen oogenblik
af: hoe zoude ik mij uitdrukken, als ik deze woorden spre-
ken moest? — Rigt daarnaar uwen leestoon in, en gij zult
nog eene goede lezeres worden."
Bemoedigd, door deze toespraak des vaders; gaf Karolina
naauwkeurig op haren leestoon acht, trachtte al meer en meer
den lees- en spreektoon met elkander overeen te brengen, —
en toen na eenige maanden de vader weder eene leesproef
van zijne dochter vorderde, kende hij al dadelijk denhlaauw
den leeuw, of anders gezegd: uit den eersten volzin kon hij hare
groote vorderingen in de leeskunst ontdekken.
Wanneer wij vroeg ons aan scherpzinnigheid gewennen,
Doet ons de klaauw den leeuw, een deel 'tgeheel vaak kennen.
XLIT.
KREUPELE COURIERS BRENGEN DE WAARHEID.
Miehiel, een driftige , oppervlakkige en zeer nieuws-
gierige boerenknaap ^ die gaarne de eerste mogt zijn,
om het nieuws van den dag in te winnen en te verbrei-
den, wandelde eens met den kreupelen^ meer bedaarden
en schranderen Lukas op eenen zondag namiddag ndar
de stad. Toen zij de stad weer uit gaan wilden , za^
gen zij voor een groot logement een.' perscon op de
stoep staan , welke aan eenen der bedienden vroeg:
nis de Koning hier gelogeerd?'^ waarop de bediende
een toestemmend antwoord, gaf, Naamoelijks had Mi-
ehiel dit gehoord , of, zonder een woord meer te spre-