Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
wijsheid en menschlievendheid met de grofste lompheid he^
loonde^ zeiden zijne leerlingen:, die eene zeer groote achting
en liefde voor hem Tcoesterden: „ zult gij u hierover niet
wreken, meester ?" De zachtaardige en verstandige man
antwoordde: „vertoorn u niet, mijne leerlingen! wan-
neer een ezel u slaat; maar denkt: het beest weet
niet beter." •—■ „Zie mijn zoon^^ zeide de vader ioi Ni-
kolaas , „tfe les van dezen wijzen man verstrekt mij ten
regel voor mijn gedrag in dergelijke onaangename geval-
len?'' Schielijk daarop ontmoetten zij eenen heer^ gezeten
in eene mooije koets, met twee schoone paarden hespannen,
„ Zou mijnheer mij ook kunnen zeggen, waar wij langs
moeten naar het dorp P, T zeide de vader. Oogenblikke-
lijk hield de beleefde en dienstvaardige heer stil, beduidde
hun , tvaar zij langs gaan moesten, en wenschte hun eene
goede reis. Vnendelijk bedankte de vader den goeden
man, en ging zijnen weg, „ Welk een verschil tusschen
deze twee personenzeide Nikolaas, terwijl hij verge-
noegd het rijtuig .nazag: ^^Leer hier uit^ mijn zoonP*
zeide de vadery „dat men eerder door eenen mestwagen
overgereden wordt, dan door eene koets," — of met
andere woorden: dat men eerder beleedigingen te ver-
wachten heeft van een' lomp, dan van een' beschaafd
mensch." De zoon zeide daarop: ^^ik geloofd vader! dat
de aanzienlijkste of rijkste menschen meest beschaafd, en
dat die uit de geringere volksklasse bijna alle onbeschaafd
zijn" De vader zeide echten ^^op dezen regel^ mijn zoon^
zijn menigvuldige uitzonderingeny of liever: uw regel is
geheel valsch; want men treft beleefde armen en lompe
rijken in overvloed aan. Maar deze regel gaat door;
men vindt in alle standen beschaafde, verstandige en dienst-
vaardige menschen, maar ook in alle standen ruwe, onver-
standige en ongeschikte ivezensJ^
"Van lompheid heeft men nooit bescheidenheid te wachten;
Maar ecn verstandig mensch zal zijne naasten achten.