Boekgegevens
Titel: Antwoorden op de voorstellen, voorkomende in de Toegepaste cijferkunst, ingerigt naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten
Deel: 2e stukje De tiendeelige breuken
Auteur: Andriessen, Will. Fred.
Uitgave: Amsterdam: Sijbrandi, 1859
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 348: 2e dr. (Antw. dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205526
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Antwoorden op de voorstellen, voorkomende in de Toegepaste cijferkunst, ingerigt naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten
Vorige scanScanned page
]5ij den Uitgever dezes y.iju niede uitgegeten :
rieurs dö' )a Morale semées, sur le sentier de la jeunesse, ou deux , ^
(ients petits contes à l'usage des Ecoles primaires par W. van dbn
Hull. Première centaine. 3ièrae. Edit, Augmentée d'un Vocabulaire
Hollandais par P. J. Andriessen. In 8®.................. f —,75 '
Idem, idem Seconde centaine, le partie 2e Edil............. » —,60
Idem, idem Seconde centaine,.2e partie 2e Edit............. . —,60
Marryat, Mas term an Read y, or tbe wreck ofthe Pacific, Ingerigt ten
dienste der Scholen door P. J. Andriessen.............. f —,75
K. H. Vink, Het Engelsch lezen en vertalen gemakkelijk gemaakt » —,70
— —^ Poulieve Opstellen 1er toepassing van'de regels'der En-
gelscbe taal...................... .................f —,40
—^--Verbeteringen der Foutieve Opstellen............. » —,40
/'. 7. Andriesscn, Gids tot het leeren schrijven van zuiver Kngehscb —75
-- - Handleiding lot bet leeren stellen van Brieven. Voor Jonge
Heeren 3e druk................... /.............. ■ /"
- - Idem, Brieven voor Jonge Jufvrouwen, 3e druk... » —,35
—^--Praotische l.ogi'ca, of verzameling van opgaven lot hel
redekunstig ontleden van voorslellon en volzinnen. Eerste ^luhjc.
2e druk..........!.......................... /" — ,25
--Idem, Tweede Stukje........................ » —.30
- - Bijbelscbe geschiedenis ten gebrnike voor Scholen en Ca-
lerhisaliên, 2e druk........... ;...................... /"' -r-,15
--:— Allereerste beginselp der Rekenkunde, bevatteöde.de vier
■Slf/T Hoofdregelen' met geheele en onbenoemde getallen, 5e'druk. f—,15
Antwoorden op de allereerste beginselen.............'...... » —,10
ir. F. Andriesseny. Toegepaste Cijferkunst, ingerigt naar het nienwQ
stelsel van Munten, Maten en Gewigten. Eer,ste Stukje. (De Hoofd-
regelen) 2e driik....,.....'..^............ .......... /'~22i -
--Idem,idera.2eS(w/i7e.(DeTiend.Grciiken.12edruk • —,25
---Idem, idem. 3e Stukje., (De Regel ^.'an Drieën.) . —,22f
--Idem, idem, 'Aa StuJ{je. (De Gewone Breuken.) « —.271
.Antwoorden op de Toegepaste Oîjferknçst, le Stukje........» —,12|
————^ Idem, idem, 2e Stukje.....................> —,12^
--Idem, idem, 3e en 4c Stukje. (Bij elkander.).. . —,15
D. Ouwersloot, Handleiding bij het onderwijs ift de tbeopie der Re«-
kenkunst, 2e .druk.............. . ................ f —,30
P. Hïjh Handleiding bij het . onderwijs in de Nederduitsche taal. ■
3e verbeterde druk................................ f —.20
' f