Boekgegevens
Titel: Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Auteur: Hollander, L.A. den; Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 03-107
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205505
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Metriek stelsel, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
toelichting.
van oppervlakken en inhouden met breuken aanzienlijk bekort. De
laatste § § zijn uilsluitend bestemd voor hen, die het toelatingsexamen
wenschen afteleggen voor H. B. S., Kweekscholen en soortgelijke
inrichtingen.
Menig onderwijzer evenwel, die dit nieuwe stukje en Critas' Hand-
leiding vluchtig doorbladert, zal twijfelend vragen, of de tijd, noodig
voor de behandeling van het Metriekstelsel naar onze inzichten, wordt
vergoed door de belangrijkheid der aangeboden leerstof. Maar wij
vleien ons, dat bij eene meer gezette beschouwing onzer methode,
die twijfel ras zal wijken. Men bedenke, dat bijna alles tot het meest
practische en meest belangrijke deel van het rekenonderwijs behoort
en dat eene aanschouwelijke behandeling der hoofdbewerkingen met
geheele getallen, gewone- en tiendeelige breuken voor een goed deel
op het onderwijs in het »Metriekstelsel" kan rusten.
Als de kinderen, opdat een enkel voorbeeld ons rechtvaardige, de
lengte van een laag vakjes of blokjes in werkelijkheid verdeeld hebben,
als zij deze verdeeling vaak in verbeelding hebben herhaald, dan is voor
een helder inzicht in de vermenigvuldiging der gewone breuken een
beroep op het geleerde voldoende. Verder zij vooral de aandacht ge-
vestigd op de reeks opgaven als inleiding tot de tiendeelige breuken,
alsmede op de oefeningen in de paragraaf: de kaart van Nederland
en de Schaal. Naar mijne meening is de leerstof, in de Handleiding voor
het Metriekstelsel behandeld, bij uitstek practisch en met verstandige
beperking zoowel op hare plaats in de kleinste buurtschool der Veluwe
als in de rijkste inrichting in de hoofdstad des lands.
Zij verschaft een heldere voorstelling van alle maten, die men in
het leven herhaaldelijk gebruikt. Zij gewent aan nauwkeurig meten
en biedt den onderwijzer de gelegpnheid, het voorschrift van Rousseau
op te volgen als hij in zijn Emile zegt, dat de leerlingen den duim-
stok in het oog moeten hebben. Zij stelt de scholieren in staat, ook
zonder schoolwandelingen, de kaart der Gemeente op onderscheiden
schaal te teekenen. Door eigen arbeid, zonder verklaringen, uitleg-
gingen of voorteekenen des onderwijzers kan ieder kind de meest
heldere voorstellingen verwerven van alle afstanden in zijn Atlas van
Nederland. Deze leerstof kan verder, waar men Critas' leermiddelen
en Handleiding gebruikt en de onontbeerlijke toepassingen zoekt in
dit nieuwe boekje met opgaven en oefeningen, op eene wijze behan-
deld worden, in overeenstemming met de algemeen als waar gehul-
digde grondbeginselen der opvoedkunde. Ik ben overtuigd, dat elk
onderwijzer, die het zelf doen van het kind op prijs stelt, zal in-
stemmen met den Heer van Breen, waar hij in zijn beoordeeling van
het sMetriekstelsel" zegt: »Ik ben zeker, dat de kinderen in hun later
leven profijt van dezen schoolarbeid hebben zullen."
Wageningen. L. A. den Hollander.