Boekgegevens
Titel: Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Auteur: Hollander, L.A. den; Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 03-107
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205505
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Metriek stelsel, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOELICHTING.
Sedert twee eeuwen weten wij, dat bij het verwerven van kennis
de zelfwerkzaamheid, het handelend aanschouwen des ïeerlings meer
doeltreffend is dan het uitleggen en voordoen des onderwijzers; maar
eerst in den laatsten tijd blijkt het inzicht in de waarheid van dit
grondbeginsel diep genoeg, om tot een krachtig streven naar verbetering
van het onderwijs aan te zetten.
Dat verleden jaar een tweede uitgave van Gritas' »Nieuwere Richting"
noodig bleek, dat dit jaar een derde druk van de »Handleiding voor
het »Metriekstelsel" mocht verschijnen, dat nu reeds in ongeveer
1000 scholen de leerlingen met behulp van Gritas* leermiddelen het
beginsel van het handelend aanschouwen in toepassing brengen, het
zijn alle verschijnselen, die ons leeren, dat het meerendeel der onder-
wijzers in ons vaderland meer overeenstemming tusschen theorie en
practijk wenschelijk en tevens mogelijk acht.
Maar welke hooge plaats wij ook toekennen aan het handelend
aanschouwen der scholieren, aan de rechtstreeksche waarneming der
werkelijkheid, toch mag de hooge inpnomenheid met Fróbel's hoofd-
beginsel ons niet verleiden, deze beide onmisbare voorwaarden voor
goed onderwijs als voldoende voor te stellen. Het handelend aan-
schouwen gelde slechts als één der meest onontbeerlijke momenten,
bij het verwerven van nieuwe kennis voorafgaande aan het vergelijken,
samenvatten en toepassen. De oude school is in het toepassen nimmer
te kort geschoten, haar font stak in het geloof, dat een onderwijs in
woorden kennis der dingen met zich brengt. Waar de onderwijzers
van den tegenwoordigen tijd de beginselen van Fröbel, Pestalozzi en
Rousseau met recht als het hechte fondament van alle onderwijs be-
schouwen, moeten zij tevens de ruime toepassing van het geleerde,
van de oude school overnemen. Daar nu de ervaring geloerd heeft,
dat de drie stukjes opgaven en oefeningen voor de meeste scholen
wat te uitvoerig waren opgezet, besloot ik in overleg met den uitgever
een nieuw boekje met opgaven samen te stellen, dat de beste toepas-
singen in de drie stukjes verspreid en met enkele nieuwe en zeer
belangrijke oefeningen vermeerderd, in één deeltje zon vereenigen.
Veel zorg is gewijd aan een recht practische rangschikking der stof.
In alle deelen hondt de volgorde der onderwerpen gelijken tred met
de vorderingen in het rekenonderwijs. Verder vindt de onderwijzer
boven elke paragraaf door een cijfer de bladzijden van de Handleiding
aangewezen, die vooraf moeten worden behandeld. Zooals men be-
speuren zal, zijn bij het teekenen van de kaart der Gemeente in het
derde leerjaar door een kunstgreep getallen boven 1000 vermeden.
Verstandig zal men handelen, zoo men op scholen, bevolkt door leer-
lingen, wier leertijd op hun 12de jaar een einde neemt, de berekening